EKOkredyt Prosument II

EKOkredyt Prosument II

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
 • projekt instalacji, zawierający w szczególności:
  • schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”)
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk)
  • kosztorys
  • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku i sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
   sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW
 • otwarcie/ posiadanie prowadzonego przez Bank rachunku:
  • oszczędnościowo-rozliczeniowego, w przypadku osób fizycznych,
  • lub bieżącego, w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Sprawdź, czy zgromadziłeś wszystkie wymagane dokumenty z załączoną listą.

KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  • zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  • potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
  • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  • odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  • informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat

  oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie „Prosument”

 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • wniesienie prowizji przygotowawczej przedstawienie faktur lub imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych, dokumentujące poziom poniesionych Kosztów kwalifikowanych,
 • zapewnienie na rachunku w Banku środków na pobranie prowizji za uruchomienie oraz składki ubezpieczenia instalacji (jeśli dotyczy),
 • dokonanie cesji ubezpieczenia instalacji na Bank (jeśli dotyczy),
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego (jeśli dotyczy),
 • w przypadku zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, za warunek do uruchomienia kredytu uznaje się zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz:
  • a) udokumentowanie dokonania opłat niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru
  • b) przedstawienie potwierdzenia złożonego we właściwym sądzie prawidłowo sformułowanego, kompletnego wniosku o wpis zastawu na rzecz BOŚ S.A., opatrzonego pieczęcią właściwego sądu (prezentata sądowa dokumentująca jego złożenie we właściwym sądzie),
 • pozytywny wynik kontroli przedsięwzięcia, o ile przedsięwzięcie zostanie wytypowane do przeprowadzenia takiej kontroli.

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest również dostarczenie do Banku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub umowę kompleksową, do której zawarcia, na podstawie przepisów prawa, zobowiązany jest prosument oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Kontakt SmartEkoDom:

 

IT InterTech
Wodzisławska 146
Mszana
GPS: 49.979172, 18.518637

Tel: (+48) 887-947-440

REGON: 243215123
NIP: 6331612160

e-mail: biuro@smartekodom.pl

kodqr

Panele fotowoltaiczne Pompy ciepła  i inteligentny dom to nasza specjalność. EKOkredyt Prosument II Łącząc te  systemy – pozyskiwania własnej energii ze słońca oraz inteligentnego jej wykorzystania http://smartekodom.pl/zestawy-pv/http://smartekodom.pl/zestawy-pv/  zapewniamy komfort i bezpieczeństwo użytkownikom domu. Proponujemy zmniejszenie rachunków za energię elektryczną przez okres nawet do 30 lat. EKOkredyt Prosument II Nasza firma jest gwarantem skutecznych rozwiązań projektowych, dostawy kompetentnych rozwiązań systemowych, gładkiego przebiegu wykonania oraz dalszej współpracy w zakresie późniejszego serwisowania instalacji. Fotowoltaika, Co to jest Fotowoltaika, Fotowoltaika to energia ze słońca, http://smartekodom.pl/kalkulator-fotowoltaika/ Fotowoltaika to ,http://smartekodom.pl/project/wodzislaw-slaski-fotowoltaika/ System PV, Instalacja PV, Fotowoltaika, fotowoltaiczne, fotowoltaiczny, fotowoltaicznego, PV, Energia ze słońca, darmowa energia ze słońca, oze, OZE, odnawialne źródła energii, energia, lokata da dachu, dofinansowanie Mszana, dofinansowanie Wodzisław śląski, dofinansowanie Wodzisław, dofinansowanie Jastrzębie,http://smartekodom.pl/fotowoltaika-montaz/ dofinansowanie Godów, dofinansowanie Rybnik, http://smartekodom.pl/kalkulator-fotowoltaika/ dofinansowanie Gorzyce, dofinansowanie PV, dofinansowanie wymiana pieca, dofinansowanie na wymianę pieca, dofinansowanie na wymianę pieca węglowego, EKOkredyt Prosument II dofinansowanie ochrona środowiska, ochrona środowiska, EKOkredyt Prosument II Fotowoltaika, SmartEkoDom, smarekodom, panele słoneczne, panele fotowoltaiczne, klaster Wodzisław, klaster energii, http://smartekodom.pl/fotowoltaika/ klaster jastrzębie http://smartekodom.pl/

Program Smog dofinansowania

Program Smog dofinansowania WFOŚ

WFOŚ uruchomił program Smog dofinansowania do pompy ciepła i pieca gazowego. Eliminacja niskiej emisji w wyniku wymiany nieefektywnego systemu ogrzewania domu, to najbardziej skuteczna metoda z  zanieczyszczeniem powietrza. Dofinansowania do pomp ciepła  i fotowoltaiki mobilizują świadomych mieszkańców domów do inwestowania w komfortowe sposoby ogrzewania. W  tabeli podajemy wysokości dofinansowania do poszczególnych źródeł wytwarzania ciepła i energii.

Kwota dotacji, na zakres wymieniony w punkcie. wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

Zakres rzeczowy: Maksymalne dofinansowanie, zł
1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 4 500
1.2 Kocioł gazowy 3 000
1.3 Kocioł olejowy 3 000
1.4 Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 4 500
1.5 Kocioł elektryczny 2 500
1.6 Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej 2 000
1.7 Powietrzna pompa ciepła 7 500
1.8 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 12 500
2.1 Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o.

 

5 000

 

Ostateczna wysokość dotacji

nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

Składanie wniosków do udziału w programie Smog stop 2017 dofinansowanie zadań można realizować od 15.05.2017r do 26.05.207r. Zadanie natomiast można zrealizować do 31.05.2018r.

Maksymalna wysokość dotacji obliczona zostanie na podstawie danych zawartych we Wniosku.

We wniosku można również ująć zadania wyszczególnione w poniższej tabeli.

Kwota dotacji, na zakres wymieniony poniżej  wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

 

1. Zabudowa systemów grzewczych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (do wyboru jedno źródło) 1.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark” 2 250
1.2 Powietrzna pompa ciepła 4 500
1.3 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 7 500
Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, do użytkowania których przystąpiono przed 16.12.2002 r.
2. Termomodernizacja 2.1. Docieplenie ścian 3 750
2.2. Docieplenie stropodachów i dachów 2 250
2.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 3 000

 

Warto się pośpieszyć bo pula pieniędzy jest ograniczona świadczy o tym krótki termin przyjmowania wniosków.

Nasza firma pomoże Ci wypełnić wniosek, określi koszty inwestycji, wykona projekty instalacji.

Budownictwo energooszczędne

Rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce idzie w parze z technologiami OZE.

Budownictwo energooszczędne

Budownictwo energooszczędne

Budownictwo energooszczędne, oraz powstające według standardu pasywnego, w Polsce jest rzadkością. Do tej pory powstało ok. 100 budynków.

W Polsce nie ma tak naprawdę definicji budynku energooszczędnego. Każdy deweloper może nazywać swój dom energooszczędnym, i to bez żadnych konsekwencji.

Standard budowy budynków pasywnych, jest bardzo dokładnie zdefiniowany – przynajmniej w teorii – więc architekci i deweloperzy, którzy szczycą się budowaniem obiektów pasywnych, powinni trzymać się zasad i kryteriów opracowanych przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.

Jakie są korzyści z inwestycji w bardziej efektywny energetycznie budynek?

Jest to specyficzny sposób budowy, gwarantujący niskie koszty utrzymania – mniejsze zużycie energii, rzadsze remonty, dostarczający niepowtarzalny komfort mieszkańcom – zarówno jeśli chodzi o stałą równomierną temperaturę i jakość powietrza oraz akustykę wewnątrz budynku. Budynek jest oczywiście ekologiczny – do minimum ograniczamy zanieczyszczenie powietrza i emisję C02.

Dużą szansę dla rozwoju budownictwa w standardzie pasywnym jest rosnąca świadomość ekologiczna Polaków związana z zanieczyszczeniem powietrza.

Budowa domu energooszczędnego i pasywnego ma sens z analizując poniższy wykres. Dobrze zbudowany dom funkcjonuje przez 100 lat w tym czasie wydajemy na jego utrzymanie pokaźną sumę pieniędzy.

Budownictwo energooszczędne

Rys. 1 Zużycie energii w gospodarstwie domowym.

[1] ogrzewanie 78%[2] przygotowanie c.w.u. 11%[3] pozostałe urządzenia 4,5%[4] chłodzenie mrożenie 3%[5] pranie gotowanie zmywanie[6] oświetlenie 1%

O ile jest droższa budowa domu w standardzie energooszczędnym, a jakie oszczędności będzie można wygenerować w latach dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii budowy i technologii OZE?

 

Budownictwo energooszczędne oraz budynki pasywne w pewnych elementach procesu budowy są droższe, a w innych są tańsze niż w budynkach budowanych tradycyjnie. Droższymi elementami inwestycyjnymi będą:

 • projekt, który wymaga indywidualnego podejścia do każdej inwestycji, zintegrowania wszystkich branż: instalacji, konstruktora, wnętrz oraz szczegółowości detali wykonawczych niespotykanej w projektach gotowych
 • materiały izolacyjne – potrzeba ich więcej i lepszej jakości,
 • okna – również lepszej jakości,
 • centrala wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Ponadto porównując budynek tradycyjny do budynku w standardzie pasywnym nie możemy brać pod uwagę tylko kosztów inwestycyjnych oraz kosztów energii za ogrzewanie i chłodzenie.

Z kolei elementy obniżające koszty inwestycyjne to brak komina, brak murowanych kanałów wywiewnych, mniejsze źródło ciepła i chłodu.

Z analiz wynika, że budownictwo energooszczędne to dodatkowy koszt inwestycji o ok. 10-15 proc. Jeśli inwestor chce mieć budynek zeroenergetyczny – w tym wykorzystywać OZE – i obniżyć rachunki za zużywaną energię do zera, to koszt ten wzrośnie o następne 5 proc.

Budynki pasywne to budynki o wyższej klasie komfortu, zdrowia i ekologii.

Dobrą analogią jest tutaj rynek samochodów. Kryterium decyzji między zakupem Toyoty elektrycznej i starego Fiata, rzadko będzie tylko cena zakupu albo fakt, że Toyota jest bardziej ekonomiczna w jeździe, ale raczej cały szereg kryteriów – wygoda, komfort, prestiż, marka, trwałość itd.

Często pomijanym aspektem jest długotrwałe utrzymanie się dobrej ceny nieruchomości na rynku. Jeśli wszystkie dodatkowe koszty związane ze standardem pasywnym zwiększają wartość budynku, to po sprzedaży domu/budynku początkowy inwestor odzyska wartość dodatkowej inwestycji. Budynki w standardzie pasywnym będą spełniać wszystkie normy efektywności energetycznej na wiele lat do przodu. W takim wypadku dodatkowe koszt nie są żadnymi kosztami, a raczej świetną inwestycją, która się po prostu inwestorowi zwróci.

Na jakie technologie OZE do produkcji energii elektrycznej czy ciepła warto zwrócić uwagę projektując dom energooszczędny i jakie mogą one dać wymierne korzyści?

W przypadku domów w standardzie pasywnym coraz częstszym rozwiązaniem jest wykorzystanie różnego typu pomp ciepła i fotowoltaiki. To bardzo dobre i rekomendowane rozwiązanie pozwalające na przekształcenie budynku w standardzie pasywnym w obiekt w standardzie Passive House Plus lub Passive House Premium, czyli budynku, który wytwarza roczne nadwyżki energii w stosunku do zapotrzebowania. Taka nadwyżka może być następnie wykorzystana w zapowiadanych powszechnie pojazdach elektrycznych.

Pompy ciepła są dobrym rozwiązaniem, gdyż zwykle dysponują one wystarczającą mocą, by ogrzać budynek pasywny zimą, a jednocześnie pozwalają również na chłodzenie aktywne lub pasywne budynku latem. Fotowoltaika natomiast doskonale uzupełnia się z budynkiem w standardzie pasywnym, gdyż dzięki prostszej zwykle bryle budynku pasywnego i jego lokalizacji względem stron świata, koszty montażu instalacji są niższe, a jej sprawność jest wyższa. No i instalacja PV może dostarczać energię elektryczną do pompy ciepła – bezpośrednio lub pośrednio po oddaniu i odbiorze energii elektrycznej z sieci wykorzystując zasadę opustów.

 

 

Jak w zakresie budownictwa energooszczędnego zmienia się polskie i unijne prawo? Jakie wprowadza wymogi?

Polskie prawo nie narzuca na branżę żadnych standardów energooszczędnych za wyjątkiem tych wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Te wymogi zaostrza co dwa lata.

Natomiast prawo unijne, a dokładnie dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków z 2010 r., wymaga jednak, aby od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej, a od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki, powstawały w standardzie NZEB  – niemal zero-energetycznym.

W Belgii już teraz dyrektywa obowiązuje.

Podsumowanie

Technologie OZE jakimi są pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne będą stosowane w budownictwie pasywnym jako główne nośniki energii. Zasilanie pomp ciepła energią słoneczną to swojego rodzaju perpetuum mobile. Instalacja fotowoltaiczna może również zaopatrywać w prąd twoje środki lokomocji – auta i skutery elektryczne. Dzisiaj również takie marki jak Bosch, Makita w elektronarzędziach przechodzą na zasilanie akumulatorowe, które mogą być ładowane energią słoneczną zainstalowaną na twoim dachu.

Zachęcam również do przeczytania artykułu lokata pieniędzy na własnym dachu.

Dofinansowanie w programie Region

Dofinansowanie w programie Region

Zbliżają się dofinansowania do źródeł odnawialnych – Dofinansowanie w programie Region.

Portal gramwzielone zapowiada zbliżające się dofinansowania z funduszu z programu Region.

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad założeniami programu Region. Dofinansowanie ma polegać na udzielaniu preferencyjnych pożyczek. Przedmiotem kredytowania – mają być inwestycje m.in. w obszarze domowych mikroinstalacji OZE, na które NFOŚiGW udostępniał wcześniej dofinansowanie w zakończonym programie Prosument.

            Dofinansowanie w programie Region tu dopuszcza się – możliwość przekazania środków z programu Region na wkład własny dla przedsięwzięć finansowanych z bezzwrotnych środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wiadomo, że budżet całego programu System wyniesie 782 mln zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano budżet w wysokości 32 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – 750 mln zł.

NFOŚIGW zakłada, że program Region będzie realizowany do 2023 r. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych zostaną określone indywidualnie przez poszczególne WFOŚiGW.

 

Dofinansowanie w programie Region
Smart panele fotowoltaiczne

Smart panele fotowoltaiczne

Smart panele fotowoltaiczne

SmartEkoDom zamontował jedną z pierwszych w Polsce instalację z  nowym typem inteligentnych modułów fotowoltaicznych. Instalacja znajduje się w Pawłowicach. Smart panele fotowoltaiczne dzięki zaawansowanej elektronice MLPE (Module-Level Power Electronics), zainstalowanej do puszki przyłączeniowej modułu i komunikacji bezprzewodowej mogą bezpośrednio dokonywać optymalizacji mocy. System Tigo może monitorować instalację, a w razie potrzeby  bezpiecznie odłączyć poszczególne panele. Technologia ta umożliwia zainstalowanie do 30 %  dłuższych łańcuchów, co w znaczący sposób obniża koszty instalacji.

system optymalizacji

Inteligentne moduły IBC SOLAR korzystają z bezprzewodowej transmisji danych. Komunikując się z bramką systemu, wysyłają aktualne dane odnośnie produkcji, napięcia i prądu każdego poszczególnego modułu. Dzięki webowej aplikacji inwestor ma zawsze dostęp do aktualnych danych na temat produkcji oraz wszelkich zaistniałych zdarzeń systemu.  Pozwala to na podejmowanie błyskawicznych decyzji, w sprawach utrzymania funkcjonalności i konserwacji systemu. Szybka reakcja skraca czas przerw w pracy systemu. Monitoring oczywiście jest dostępny również na platforomy iOS oraz Android.

Technologia SMART  (Smart panele fotowoltaiczne) w każdym module fotowoltaicznym umożliwia optymalny przepływ energii. Jest on niezwykle przydatny w przypadku równoległych połączeń łańcuchów z modułami. Przepływ energii we wszystkich „nie inteligentnych” modułach jest zawsze ograniczony wydajnością najsłabszego panela. Spada więc całkowita wydajność systemu. Technologia dopasowania impedancji w modułach SMART umożliwia gładki i optymalny przepływ energii pomiędzy poszczególnymi modułami. Umieszczenie MPP Trackera w każdym z modułów umożliwia udostępnienie nowych, wcześniej zupełnie niedostępnych miejsc na połaciach dachowych. Zacienienia powodowane wykuszami, kominami, antenami i innymi obiektami umieszczonymi na dachach od tej chwili nie będą oznaczać martwych punktów dla systemów PV. Wbudowany MPP tracker  udostępnia umieszczenie modułów w przejściowo zacieniowanym obszarze. Umożliwia zbudowanie łańcucha, w którym panele będą umieszczone na różnych połaciach dachowych o różnym kącie nachylenia.

Ilość MPP Trackerów w inwerterze z panelami SMART nie ma najmniejszego znaczenia. Można śmiało zastosować falownik tylko z jednym MPP trackerem dla łańucha paneli ciągnącego się od wschodniej poprzez południową, aż do zachodniej połaci.

Więcej informacji: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/23765/moduly-fotowoltaiczne-ibc-solar-z-technologia-smart

Pompa-ciepla-fotowoltaika

Pompa-ciepla-fotowoltaika

Pompa ciepła fotowoltaika

Pompa ciepła fotowoltaika jest naturalnym sposobem osiągnięcia samowystarczalnego źródła energii cieplnej, potrzebnej do ogrzewania Twojego domu. Fotowoltaika to źródło prądu, pompy ciepła to wydajne przenoszenie ciepła ziemi lub powietrza, z zewnątrz budynku do jego środka. Pompy ciepła charakteryzują się współczynnikiem COP (ang. Coefficient Of Performance) na poziomie od 4 do 5,1 gruntowe nawet 6,0. Prościej można powiedzieć, że  współczynnik ten decyduje ile ciepła energii grzewczej zostanie wytworzone np. z 1kW energii elektrycznej. I tak przy współczynniku COP=5 z 1 kW pompa ciepła wytworzy 5kW energii cieplnej. Zysk jest więc nieporównywalny z grzaniem wody bezpośrednio z grzałką elektryczną – tutaj występują jedynie straty energii. Oczywiście w pompę ciepła trzeba zainwestować dużo większe pieniądze niż w grzałkę elektryczną. Tyko należy sobie przypomnieć, że do niedawna wszystkie żarówki też były żarnikowe po 100 wat, dzisiaj używamy prawie wszędzie żarówek ledowych 10 W. Pompy ciepła fotowoltaika to niewątpliwie teraźniejszość i przyszłość ogrzewania budynków. Odpowiedzią na pytanie czy połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki to dobry pomysł jest oczywiście Tak. Nowa ustawa OZE wprowadziła pojęcie opustu (oddając do sieci 1kW możemy odebrać 0,8 kW), które w przypadku pomp ciepła świetnie się sprawdzi. Charakterystyka wytwarzania energii przez panele słoneczne jest jak na rys. 2.

 

instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna powinna uwzględniać tzw. profil zużycia energii w Twoim budynku. Powinna być zatem przewymiarowana w dobrym znaczeniu tego słowa. To przewymiarowanie produkcji w okresie wiosenno-letnim pozwoli przy zastosowaniu opustów („magazynowaniu energii w sieci elektrycznej”) zapewnić zasilanie pompie ciepła.

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Jeżeli czytałeś już o instalacji on-grid oraz off-grid to pewnie już się domyślasz że instalacja fotowoltaiczna hybrydowa to połączenie tych dwóch w jedną. Masz rację, ponieważ system ten produkuje energie z paneli fotowoltaicznych, następnie energia ta zużywana jest przez odbiorniki domowe. Niewykorzystana część magazynowana jest w akumulatorach. Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa umożliwia zapewnienie niezależności energetycznej również w czasie braku energii, którą pobieramy od energetyki. Za pomocą oprogramowania inwertera mamy pełną kontrolę nad ilością magazynowanej energii.

Mieszkasz w domu, prowadzisz działalność gospodarczą, masz podłączenie do sieci energetycznej lecz potrzebujesz stałej dostawy prądu? Potrzebujesz by lodówka pracowała od 2-5h lub specjalistyczne urządzenie nie przestało pracować? Ta instalacja jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli chcesz skontaktuj się z nami podpowiemy doradzimy jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze.

Schemat funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej „hybrydowej”:

instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

Zaletą tego systemu bez wątpienia jest bezpieczeństwo dostawy energii oraz bezobsługowość. Jednocześnie wzrastają koszty, ponieważ potrzebny jest inny inwerter oraz akumulatory.

Elementy systemu fotowoltaicznego

Elementy systemu fotowoltaicznego

Elementy systemu fotowoltaicznego

http://fotowoltaika.corab.eu/fileadmin/_processed_/csm_panel_8ae08da381.jpgModuł fotowoltaiczny

 

                Najważniejsze elementy systemu fotowoltaicznego. To właśnie w modułach a konkretniej w ogniwach fotowoltaicznych dochodzi do produkcji energii elektrycznej o prądzie stałym. Wyróżniamy różne rodzaje ogniw monokrystaliczny , polikrystaliczne, amorficzne. Budowa modułu fotowoltaicznego została skonstruowana w taki sposób aby zabezpieczyć ogniwa przed czynnikami atmosferycznymi. Hartowana szyba zabezpiecza przed deszczem oraz gradem, aluminiowa rama zapewnia sztywność i szczelność konstrukcji.

Elementy systemu fotowoltaicznego
Elementy systemu fotowoltaicznego

Inwerter

https://www.fronius.com/internet/img/SE/SE_WPIC_Fronius_Symo_(1)_rdax_100.jpgFunkcją inwertera jest zamiana prądu stałego DC na prąd zmienny AC, który zostanie wykorzystany przez nasze urządzenia lub oddany do sieci. Stosując instalację off-grid lub hybrydową inwerter będzie miał funkcję regulacji  ładowania akumulatorów oraz funkcję UPS-a. Inwertery można podzielić na jedno i trójfazowe. Inwertery zostają dobrane w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji zamontowanej w budynku. Dostępne są inwertery, które posiadają funkcję podglądu aktualnie produkowanej energii przez zamontowaną instalację.

Przewody przyłączeniowe

 

http://ecotechnologies.pl/image.php?wm=0&src=images/upload/f8366d23ee84bf8d5f5071b3103384a7_max.jpg            Pełnią funkcję transportowania prądu stałego DC  do inwertera. Przewody skonstruowane zostały w sposób aby czynniki atmosferyczne nie zniszczyły ich. Główny nacisk położony jest na promieniowanie UV. Dla zwiększenia odporności oraz bezpieczeństwa w kablach tych została zastosowana podwójna izolacja.

Elementy systemu fotowoltaicznego

Konstrukcja montażowa

Elementy systemu fotowoltaicznego

Rodzaj konstrukcji bardzo często jest kwestią indywidualną, ponieważ wybór odpowiedniej konstrukcji uzależniony jest od wielu czynników.  W pierwszej kolejności zależy ona od tego czy instalacja fotowoltaiczna będzie montowana na gruncie czy na dachu. Jeżeli moduły będą posadowione na gruncie, niezbędna będzie specjalna aluminiowa konstrukcja na której zamontowane zostaną poszczególne moduły. Kolejną zmienną jest położenie dachu w kierunkach świata oraz kąt nachylenia dachu. Całość konstrukcji ma służyć jak najefektywniejszemu wykorzystania promieniowania słonecznego. Przy doborze konstrukcji ważne jest również aby przewidzieć odpowiedni rozstaw modułów. Jeżeli moduły będą tworzyły dla siebie cień spowoduje to zmniejszenie ilości produkowanej energii. Istnieje również możliwość maksymalizacji efektywności produkcji dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów sun-tracking. Niestety te rozwiązanie jak na dzień dzisiejszy jest kosztowniejsze.  Więcej szczegółów odnośnie konstrukcji? Klik

Magazyn energii

http://www.thesunworks.com.au/images/made/content/solar_power/Fronius-Solar-Battery_169_220_90_s.jpgW instalacji fotowoltaicznej off-grid lub hybrydowej niezbędne są akumulatory. To w nich zostanie zgromadzona energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne. Pojemność akumulatorów zależna jest od wielkości instalacji oraz przewidywanego  zapotrzebowania na energię elektryczną. W przypadku akumulatorów ważny jest również poziom naładowania. Na całe szczęście zamontowany w inwerterze regulator ładowania automatycznie dba by akumulator był naładowany oraz by jego żywotność była jak największa.

Elementy systemu fotowoltaicznego

Instalacja fotowoltaiczna off-grid

Instalacja fotowoltaiczna off-grid

Idea instalacji fotowoltaicznej off-grid polega na całkowitym uniezależnieniu się od sieci energetycznej. Podczas wichury gdy pozrywa sieć energetyczną, podczas przeciążenia sieci w wigilię lub w przypadku kiedy mieszkasz z dala od linii energetycznych to instalacja fotowoltaiczna off-grid jest właśnie dla Ciebie.

 

Schemat instalacji off-grid:

Instalacja fotowoltaiczna off-grid z akumulatorami do magazynowania energii

Rodzaje dostępnych u nas paneli fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji montażowych znajdziesz tutaj.

Zaletą instalacji fotowoltaicznej off-grid jest niezależność ponieważ na swoim dachu mamy własną elektrownie. Energia wyprodukowana przez moduły fotowoltaiczne przesyłana jest kablami do inwertera. Obecnie dysponujemy inwerterem, który ma wbudowany regulator ładowania. Jest to niezbędny element potrzebny do prawidłowego funkcjonowania magazynów energii (akumulatorów). Produkowana energia z ogniw fotowoltaicznych jest prądem stałym(DC), chcąc korzystać z urządzeń w naszych domach, które funkcjonują na prądzie zmiennym(AC), musimy posiadać inwerter. Ze względu na konieczność montażu akumulatorów system taki jest droższy od systemu on-grid. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak funkcjonuje system on-grid lub hybrydowy zobacz tutaj.

 Instalacja fotowoltaiczna umożliwia przez długi okres czasu, bo przez 30lat bez obsługowo, pozyskiwać energię elektryczną. Jest to niewyczerpane źródło energii, w dodatku dostępne dla każdego.

Podsumowując system off-grid :

 

Plusy

+ Niezależność od sieci energetycznej

+ W miejscach gdzie nie ma sieci energetycznej niższe koszta w porównaniu do agregatu prądotwórczego,

+ Bezobsługowość

Minusy:

– większy koszt początkowy (koszt akumulatorów)

Instalacja fotowoltaiczna on-grid

Instalacja fotowoltaiczna on-grid 

Czy zastanawiałeś się jak zmniejszyć rachunki za prąd? Jednym z rozwiązań jest nie korzystanie z urządzeń elektrycznych. Mądrzejszym rozwiązaniem jest odłączanie urządzeń od zasilania, ponieważ w funkcji „stendby” pożerają niby nie wiele albo aż 5W. Okazuje się, że czuwające urządzenia przez długi okres czasu niewykorzystania marnują sporą ilość naszych pieniędzy. Wyłączanie urządzeń z sieci jest proste ale nie zawsze łatwe, ponieważ trzeba o tym pamiętać. Następnym ze sposobów bez wątpienia jest wymiana oświetlenia w całym domu na led. SmartEkoDom proponuje jeszcze inne rozwiązanie. Instalacja fotowoltaiczna on-grid jest bardzo dobrym rozwiązaniem na problem zbyt wysokich rachunków za energię elektryczną. System ten połączony jest bezpośrednio z siecią energetyczną z którą jest w pełni zsynchronizowany. Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd stały (DC), który  w inwerterze zostaje zmieniony na prąd zmienny (AC).Poniżej schemat takiej instalacji:

Instalacja fotowoltaiczna on-grid

Energia elektryczna w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby aktualnego poboru prądu. Nadmiar wyprodukowanej energii może trafić do sieci energetycznej. i jest możliwy do wykorzystania z tzw. opustem 0,8 dla instalacji do 10 kWp i 0,7 dla instalacji powyżej 10 kWp. Opust ten oznacza że za każdą oddaną do sieci 1 kWh możemy z niej odebrać 0,8 kWh. Sieć energetyczna może być zatem magazynem energii. W celu uzyskania zgody na podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci niezbędny jest wniosek do naszego dostawcy. Na podstawie tego wniosku zostanie sporządzona umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości, a dostawcą. Zaletą instalacji fotowoltaicznej jest pełna automatyzacja. Raz podłączona instalacja może nieprzerwanie działać przez 25 lat. Potwierdza to gwarancja producenta ogniw fotowoltaicznych. Specyfikacje oraz porównanie paneli znajdziesz tutaj.

Jeżeli spodobał Ci się artykuł możesz również zobaczyć jaki jest koszt instalacji (kalkulator) oraz sprawdź jaka jest aktualna produkcja instalacji fotowoltaicznej działającej na dachu naszej firmy. Kalkulator

Dostępne są również inne rodzaje instalacji off-grid owa oraz hybrydowa na tych stronach możesz dowiedzieć się jakie są różnice oraz którą wybrać dla siebie.

Ograniczenie zużywanej energii np. przez tryb „stand by” o którym zostało wspomniane wcześniej można ograniczyć również w inny sposób Nexwell.

Translate »