Blog

Panele słoneczne forum
Eko i smart rozwiązania

Z naszego kącika panele słoneczne forum fotowoltaika możesz dowiedzieć się ak działa system PVWiedza to klucz do sprawnego działania instalacji fotowoltaicznej. Również chcąc zainstalować system fotowoltaiczny musimy co nieco wiedzieć o działaniu urządzeń służących do wytwarzania energii takich jak: panele słoneczne inaczej generator fotowoltaiczny, inwerter urządzenie do konwersji prądu stałego na zmienny. Posiadana wiedza na tematy związane z fotowoltaiką pomoże Ci dokonać właściwego wyboru sprzętu i wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

 

 

 • agroenergia
  23/06/2021 0 Komentarze
  Program AgroEnergia 2021

  AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Jakie są jego główne założenia?

   

  Aktualizacja 04.03.2021:

  Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce Nabór wniosków, pojawiła się data planowanego uruchomienia programu. Jest to czerwiec 2021 r. Nabór wniosków ma dalej przebiegać w trybie ciągłym. Planowana data zakończenia naboru to III kwartał 2021 r.

   

  AgroEnergia 2021 – cel programu

  Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które
  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

   

  AgroEnergia – dla kogo

  Program AgroEnergia skierowany
  jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

   

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

   

  AgroEnergia – co obejmuje program

  Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej o zainstalowanej mocy: 10-50 kWp:

   

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
   pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczacz 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek
   nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

  Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

   

  AgroEnergia – budżet programu i forma finansowania

  Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 170 mln zł będą stanowiły bezzwrotne formy finansowania , a 30 mln zł będzie wsparciem zwrotnym*.

  Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:

  Moc instalacji Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
  10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
  30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000


  Dofinansowanie w formie dotacji

   

  Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł.

  Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

  Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2020 r. do 31.12.2025r.

  *Alokacja środków przeznaczona na I nabór wniosków, trwający od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r
  Terminy i sposób składania wniosków – AgroEnergia

  Planowany termin uruchomienia naboru wniosków do programu Agroeneria 2021 – czerwiec 2021 r.

  Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o
  dofinansowanie.

   

  Ważne!

   

  W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój – aktualizacja

  Dofinansowanie instalacji PV Jastrzębie-Zdrój
  Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Jastrzębie Zdrój

   

  Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych.

  O częściowy zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby, które planują realizację:

  • likwidację pozaklasowego węglowego kotła c.o. i zastąpienie go energooszczędnym kotłem c.o. opalanym gazem, olejem opałowym lub zasilanym energią elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem c.o. na biomasę, kotłem węglowym z automatycznym podajnikiem oraz pompą ciepła do c.o.
  • zakupu i montażu w nowobudowanych budynkach mieszkalnych pompy ciepła do ogrzewania budynku lub systemu ogrzewania elektrycznego oraz urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
   zakupu i montażu w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

   

  W celu uzyskania dotacji, przed realizacją przedsięwzięcia należy złożyć pisemny wniosek
  o dotację, a następnie zawrzeć umowę dotacyjną z Miastem. W czasie pandemii koronawirusa wnioski można składać od 4 stycznia 2021 r. :

  • za pośrednictwem poczty polskiej,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • do skrzynki na korespondencję w budynku Urzędu Miasta.

  Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Można je pobrać osobiście w budynku Urzędu Miasta (hol główny) bądź ze strony internetowej (link poniżej).

   

  Wysokość przyznawanych dotacji:

  Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – w wysokości:

  1) 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:

  a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z    zastosowaniem rekuperatora:
  – koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to: koszt zakupu pompy ciepła wraz z osprzętem i/lub usługa montażu,
  – koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to: zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
  – dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020,

   

  b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku:
  – dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w § 4 pkt 1-2 uchwały nr.XVI.169.2020
  – koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik

  c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),
  – warunkiem udzielenia dotacji jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.

   

  2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:
  – 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
  – dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW,
  – koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

   

  O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
  a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
  b) złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,


  – dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektryczneg

   

  Zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i systemu ogrzewania elektrycznego – w wysokości:

   

  1) 50% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej jak:

   

  a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła, służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora
  – koszty kwalifikowane dla pomp ciepła to:
  – dla urządzenia kompaktowego – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne,
  – jednostka samodzielna – zakup i usługa montażu bez kosztów za materiały instalacyjne oraz bez kosztu zbiornika na wodę
  – koszty kwalifikowane dla wentylacji mechanicznej to:
  – zakup materiałów, rekuperatora i usługa montażu instalacji,
  – dotacje te nie wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do urządzenia grzewczego,
  na zasadach wymienionych w § 4 pkt 6 ppkt c.

   

  b) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku.
  – dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła służących do ogrzewania budynku wykluczają możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, wymienionego w § 4 pkt 6,

   

  – koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),

   

  c) 5.000,00 zł – do wykonania systemu ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne)
  – koszty kwalifikowane to: cena zakupu kotła c.o. wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., naczynie przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne materiały instalacyjne) oraz cena usługi jego montażu,

   

  2) Do wykonania instalacji fotowoltaicznej w wysokości:

   

  – 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
  – dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW.
  – koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji fotowoltaicznej.

   

  O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
  a) posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
  b) złożenia i zrealizowania wniosku o dotację na zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym w danym roku kalendarzowym,
  – dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.

   

  ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2021 ROKU

   

  Do budynków mieszkalnych nowobudowanych jako urządzenie grzewcze dotowana będzie tylko pompa ciepła do c.o. lub system ogrzewania elektrycznego.
  O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:

   

  • posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego,
  • złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku kalendarzowym,
  • dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie udzielona po przedstawieniu faktur potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu ogrzewania elektrycznego.
  • Uchwała Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska” w Biuletynie Informacji Publicznej (Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania – Uchwały – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój (jastrzebie.pl)
  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „50 kW na start”

  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

   

  Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

   

  Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

   

  w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.
  w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

   

  Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

   

  Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

   

  Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

  pierwsza runda: 01.10.2020 r. – 30.10.2020 r.
  druga runda: 02.11.2020 r. – 30.11.2020 r.
  trzecia runda: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

   

  W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

   

  Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

   

  w formie dotacji: 1.000.000 zł.
  w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

   

  Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

   

  Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

   

  Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

   

  Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Program „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców – do pobrania.
  WNIOSEK – komplet dokumentów do pobrania
  Wniosek – pomoc publiczna

   

  Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery:

  Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289,32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Mój Prąd i Czyste Powietrze – zmiany w realizacji programu

  15 maja pojawiły sie nowe zasady w realizacji programu Czyste Powietrze. Jedną ze zmian jest to, że teraz w ramach jednego wniosku można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację, również na instalację fotowoltaiczną. Jak to działa? 

   

  Aby otrzymać dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację oraz na fotowoltaikę, według starych zasad beneficjent musiał złożyć dwa osobne wnioski – jeden do programu Czyste Powietrze, drugi do programu Mój Prąd. Według nowych zasad obowiązujących w programie Czyste Powietrze, na wszystkie te urządzenia można otrzymać dotację w ramach jednego wniosku – tego z programu Czyste Powietrze. Wynika to z uproszczenia zasad umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie i maksymalnego ograniczenia biurokracji.

   

  Trzeba podkreślić, iż projekty dofinansowań Czyste Powietrze i Mój Prąd wciąż funkcjonują rozłącznie. Ten pierwszy jest dedykowany wyłącznie dopłatom do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Mój Prąd zaś to program priorytetowy stanowiący instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  Dotacje przeznaczone na budowe instalacji fotowoltaicznych w niedługim okresie ulegną wyczerpaniu

   

  Według informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w połowie lipca ilość złożonych wniosków w programie Mój Prąd wyniosła w sumie 100 tys. Oznacza to, że ilość przyznanych dotacji osiągnęła półmetek. Z początkiem sierpnia ich ilość wynosiła już 110 tys. Obecnie w ciagu tygodnia wpływa ponad 650 wniosków dziennie, w soboty ok. 200, w niedziele – ok. 300. W tym tempie pula programu przewidziana na ok. 200 tys. instalacji zostanie wyczerpana się już pod koniec tego roku, najpóźniej na początku przyszłego. Warto więc korzystać, póki środki sa jeszcze dostępne.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Dlaczego warto mieć pompę ciepła i fotowolatikę w domu?

  Połączenie dwóch odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w jedną instalację, to rozwiązanie opłacalne ekonomicznie i ekologicznie. Współpraca nowoczesnych systemów daje bowiem możliwość całkowitej samowystarczalności energetycznej i zapewnia pełną niezależność od podwyżek cen wszystkich paliw.

   

  Dlaczego inwestując w fotowoltaikę warto zainwestować też w pompę ciepła?
  Coraz więcej osób stojących przed wyzwaniem jakim jest budowa domu, zastanawia się nad inwestycją w dwa rozwiązania – pompę ciepła połączoną z instalacją fotowoltaiczną. Powodem tego jest wysokie, w porównaniu z kotłami paliwowymi, zużycie energii przez pompy ciepła. Dlatego też opłacalne jest uzupełnienie systemu o popularną fotowoltaikę. Choć pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii, to ważna ich część w postaci sprężarki do prawidłowego działania wymaga około 25% energii elektrycznej. Sposobem na jej niemal bezkosztowe pozyskiwanie jest instalacja PV. Za sprawą paneli fotowoltaicznych, montowanych w odpowiednich miejscach na dachach, ścianach lub specjalnych wysięgnikach, pozyskuje ona energię. Tym sposobem powstaje rozwiązanie hybrydowe, zapewniające nie tylko darmową energię, ale i możliwość wykorzystania wyprodukowanych zasobów do zasilania posiadanej przez nas pompy ciepła.

   

  Jak umiejętnie połączyć działanie pompy ciepła z fotowoltaiką?
  Odpowiedź na powyższe pytanie tylko z pozoru wydaje się skomplikowana. Tymczasem wystarczy jedynie zmaksymalizować zalety, jakie niesie wykorzystanie fotowoltaiki. W praktyce oznacza to, że zastosowanie systemów PV do zasilania pompy ciepła odbywa się poprzez odzyskanie nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, którą „oddajemy” do sieci państwowej. Energia ta może być spożytkowana szczególnie w okresie zimowym, gdzie wzrasta zapotrzebowanie na ogrzewanie. Za sprawą obowiązujących przepisów, posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą oddawać nadwyżkę produkowanego w cieplejszych porach roku prądu do sieci, a następnie odbierać 80% tej wartości za darmo, w ramach net-meteringu. A zatem, energia elektryczna wyprodukowana z nadwyżką latem, może z powrotem trafić do jej właściciela i użytkownika, który jest w stanie wykorzystać ją do zasilania swojej pompy ciepła. Zgromadzone nadwyżki mogą być zużyte w przeciągu 365 dni, co zapewnia swobodne gospodarowanie energię przez cały rok.

   

  Czy panele fotowoltaiczne są w stanie zapewnić sprawną pracę pompy ciepła?
  W sprzyjających warunkach pompa ciepła jest w stanie czerpać z otoczenia aż 75% energii potrzebnej do ogrzania wnętrza domu lub wody użytkowej. Niestety, pozostałe 25% energii musi zostać dostarczone w postaci prądu elektrycznego, za jaki należy zapłacić. By tego uniknąć, możemy zainwestować w zestaw fotowoltaiczny, który wytworzy dla nas darmowy prąd, jaki wykorzystamy do zasilania pompy ciepła. Jak widać, połączenie pompy ciepła z instalacją PV wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Za sprawą darmowej energii możemy posiadać dwa wydajne i niezawodne urządzenia, z pomocą których pokryjemy zapotrzebowanie na ciepło, a przy okazji obniżymy rachunki za prąd. Sumując koszty projekty oraz montażu paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła, możemy zaoszczędzić na energii elektrycznej do kilkudziesięciu tysięcy złotych w okresie do 30 lat.

   

  Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną – jakie daje korzyści?
  Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną umożliwia zwiększenie stopnia wykorzystania na własne potrzeby całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Pozwala to uniknąć strat związanych z oddawaniem nadmiaru prądu do sieci, co przekłada się na jeszcze większą opłacalność całej inwestycji. To jednak nie wszystko, bo duet obu urządzeń niesie szereg korzyści, nie tylko dla naszego portfela. Przede wszystkim poprawia komfort życia mieszkańców, przyczynia się do wzrostu wartości inwestycyjnej domu oraz redukuje koszty inwestycyjne dotyczące komina, kotłowni i magazynu opału. Co nie bez znaczenia, produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji. Inwestując w rozwiązania przyjazne środowisku, walczymy więc ze smogiem i globalnym ociepleniem klimatu.

   

  Darmowa energia i sprawny system grzewczy od SmartEkoDom
  W SmartEkoDom zapewniamy fachowe doradztwo w doborze urządzeń, takich jak pompy ciepła Samsung i Panasonic oraz zestawy fotowoltaiczne, profesjonalny projekt instalacji, jak również jej sprawny montaż i serwis. Przy realizacji każdego projektu kierujemy się indywidualnymi potrzebami inwestora, co pozwana nam na optymalne dopasowanie ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań do danego budynku.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Jak działa pompa ciepła?

  System ogrzewania to kluczowy element wyposażenia budynku. Właściwa instalacja zapewnia komfort cieplny i poczucie bezpieczeństwa. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań dostarczających energię cieplną. Coraz bardziej popularnym systemem zarówno będącym głównym źródłem ciepła, jak i systemem uzupełniającym istniejące już centralne ogrzewanie jest pompa ciepła.  

   

  Pompa ciepła – jak działa? 
  Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które wykorzystuje naturalną energię cieplną magazynowaną w ziemi, wodzie oraz powietrzu. Sam mechanizm jest układem zamkniętym zawierającym czynnik roboczy, który poddawany jest szeregom przemian fizycznych.  

   

  Zasada pracy pompy ciepła opiera się na zachodzących w urządzeniu różnych przemianach fizycznych. Wykorzystanie takich procesów, jak skraplanie, parowanie, rozprężanie czy sprężanie czyni z pompy ciepła system niezwykle skuteczny i, co bardzo ważne, w pełni ekologiczny. Działanie pompy ciepła zapewniane jest dzięki specjalnej sprężarce, która wykorzystuje niewielką ilość energii elektrycznej. 

   

  Pompa ciepła swoim wyglądem podobna jest do lodówki lub niewielkiego kotła. W ogrzewaniu urządzenie wykorzystuje przemiany termodynamiczne. Polegają one na przepompowaniu ciepła ze źródeł o niższej temperaturze do ośrodka cieplejszego, to jest ze źródła dolnego do źródła górnego. Źródłem dolnym może być grunt, woda lub powietrze, natomiast źródłem górnym, do którego prowadzona jest energia cieplna, jest woda lub, zdecydowanie rzadziej, powietrze. Sama pompa nie jest źródłem ciepła, ale jego przekaźnikiem.  

  Może Cię zainteresować: Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

   

  Rodzaje pomp ciepła
  Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną, przez co są urządzeniami ekologicznymi oraz niezwykle wydajnymi. Ze względu na wykorzystanie dolnego źródła ciepła, wyróżnić można następujące rodzaje pomp ciepła: 

   

  Pompa gruntowa
  Źródłem ciepła w pompie gruntowej jest grunt. Urządzenie tego typu wykorzystywane jest do ogrzewania wody użytkowej, jak i zapewniania energii cieplnej w całym obiegu grzewczym. Pompy gruntowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem w Polsce. Są to systemy wysoce efektywne, idealnie sprawdzające się jako ogrzewanie uzupełniające. Co więcej, mogą one być także jednym źródłem ciepła w domu. Decydując się na instalacja pomp gruntowych należy jednak pamiętać, że wymiennik poziomy, do funkcjonowania na najwyższym poziomie, będzie wymagał dość dużej powierzchni działki. Natomiast instalacja wymienników pionowych wymaga wykonania odwiertów na głębokości około 100 metrów. 

   

  Pompa wodna
  Źródłem ciepła w pompie wodnej jest woda. Urządzenia te zasilane być mogą nie tylko energią elektryczną, ale także gazem oraz olejem. Pompy wodne często wykazują wyższą efektywność niż pompy gruntowe. Podobnie jak w przypadku pomp gruntowych, idealnie sprawdzą się on jako uzupełnienie systemów centralnego ogrzewania, jak i same będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię cieplną. Mankamentem pomp wodnych jest wysoki koszt ich instalacji.  

   

  Pompa powietrzna 
  Źródłem ciepła w pompie powietrznej jest powietrze. Występują dwa rodzaje pomp powietrznych: 

  • pompa powietrze-powietrze, w której transport ciepła następuje do wewnątrz;
  • pompa powietrze-woda, w której transport powietrza następuje do zbiornika z gorącą wodą oraz do obiegu grzewczego.

  Pompy powietrzne wymagają zaangażowania najniższych nakładów finansowych. Zastosowanie pompy powietrza wymaga także występowania innego źródła ogrzewania, gdyż ten system nie jest w stanie zapewnić wystarczającej energii cieplnej do ogrzewania całego domu przez cały sezon grzewczy, szczególnie w czasie dużych amplitud temperatur.  

   

  Warto także wiedzieć, iż dostępne są również pompy hybrydowe, w których zastosowano różne kombinacje pozyskiwania energii cieplnej.  

   

  Zastosowanie pomp ciepła
  Pompy ciepła cieszą się bardzo dużą popularnością na zachodzie, gdzie często stanowią jedyne źródło energii cieplnej. Na terenie Polski można obserwować obecnie zwiększone zainteresowanie tego typu technologią. Pompa ciepła idealnie sprawdza się w ogrzewaniu budynków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych.  

   

  W zależności od wyboru rodzaju pompy mogą one samodzielnie zapewniać energię cieplną lub skutecznie wspomagać istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Pompy ciepła idealnie współpracują z kolektorami słonecznymi czy innymi systemami, jak na przykład kominki z płaczem wodnym, ogrzewanie podłogowe, czy kotły co. Instalacja pompy ciepła gwarantuje także spore oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. Urządzenia te są w pełni ekologiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.  

   

  Producenci pomp ciepła
  Niezwykle wydajne są zestawy takich sprawdzonych i cenionych na świecie marek, jak Atlantic, Samsung, Panasonic, Junkres, czy Daikin Altherma. Decydując się na inwestycję w pompę ciepła warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i dobrać optymalne dla danego budynku rozwiązania, od rodzaju pompy ciepła po producenta urządzenia. Doświadczenie, profesjonalizm oraz sprawdzone urządzenia wiodących światowych producentów oferuje firma SmartEkoDom. Fachowi doradcy pomogą w wyborze najlepszych i dedykowanych pod klienta rozwiązań.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego

  Fotowoltaika stale zyskuje na popularności. Na instalację paneli fotowoltaicznych decydują się osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca jest nie tylko ekologiczne, ale też bardzo opłacalne. Inwestycja w panele fotowoltaiczne, dzięki wielu dofinansowaniom, zwraca się obecnie jeszcze szybciej. Bardzo ważny jest jednak dobór instalacji fotowoltaicznej o określonej mocy, co wymaga przede wszystkim precyzyjnego określenia potrzeb danego odbiorcy. Do budowy instalacji wykorzystywane są zestawy fotowoltaiczne zawierające kilka urządzeń oraz elementów konstrukcyjnych. Co wchodzi w skład takich zestawów oraz z czego wynika ich cena? 

  Może Cię zainteresować: Czy panele fotowoltaiczne się opłacają?

   

  Zestawy fotowoltaiczne – co zawierają?
  W skład zestawu fotowoltaicznego wchodzą zarówno fizyczne elementy systemu do produkcji energii, jak również usługi związane z montażem oraz projekt instalacji fotowoltaicznej. Decydując się na zakup zestawu paneli fotowoltaicznych zyskuje się pewność otrzymania wszystkich niezbędnych komponentów dostosowanych do parametrów danego budynku.  

   

  Panele fotowoltaiczne nazywane są inaczej modułami PV lub bateriami słonecznymi. Zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych i odpowiadają za zamianę energii słonecznej w elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są z materiału półprzewodnikowego, którym najczęściej jest krzem. Same ogniwa są bardzo małe, ale dzięki połączeniu ich w panele mogą być bardzo wydajne. 

   

  Panele wykorzystują promienie słoneczne padające na ogniwa. Podczas przechwytywania fotonów (najmniejszych jednostek światła) wprawiane są w ruch elektrony, dzięki czemu produkowana jest energia elektryczna w postaci prądu stałego. Musi on zostać zamieniony na prąd zmienny, aby mógł być wykorzystany do zasilania urządzeń elektrycznych. Zamiana odbywa się dzięki inwerterowi solarnemu.  

   

  Inwerter, czyli falownik, jest urządzeniem odpowiadającym za przekształcanie prądu zmiennego produkowanego przez ogniwa, w prąd zmienny posiadający parametry identyczne jak prąd dostępny w sieci energetycznej. Inwerter posiada również dodatkowe funkcje. Może synchronizować instalację fotowoltaiczną z siecią elektroenergetyczną, monitorować i zarządzać całym systemem fotowoltaicznym, a także rejestrować dane eksploatacyjne. Odpowiednio dobrany inwerter gwarantuje długą i niezawodną pracę całego systemu fotowoltaicznego.  

   

  Okablowanie jest niezbędne do połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej w całość oraz przesyłu wyprodukowanej energii. 

   

  Zabezpieczenia naprądowe są specjalne urządzenia służące do ochrony sieci energetycznej przed skutkami zwarć i przeciążeń elektrycznych. 

   

  Konstrukcja montażowaJest nią zespół elementów pozwalających na stałe umocowanie paneli na dachu budynku bądź w innym wybranym miejscu. Panele montuje się zwykle na dachach w taki sposób, by skierowane były na południe lub zachód, co umożliwia przechwycenie dużej dawki promieni słonecznych. 

  Warto przeczytać: Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

   

  Fotowoltaika cena zestawu – od czego zależy?
  Cena zestawu fotowoltaicznego uzależniona jest przede wszystkim od liczby paneli, a więc od mocy oraz możliwości produkcyjnych całej instalacji. Cena odzwierciedla ilość energii, jaką jest w stanie wyprodukować dana instalacja. Najtańsze zestawy fotowoltaiczne wykorzystywane są do ogrzewania wody w małych gospodarstwach, największe są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw o sporych rozmiarach. Cena zestawu fotowoltaicznego wynika również z parametrów elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń wchodzących w ich skład.   

   

  Decydując się na zakup zestawu paneli fotowoltaicznych w SmartEkoDom otrzymujesz projekt instalacji, a także jej montaż oraz podłączenie do sieci. Możesz ponadto liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnej wielkości instalacji oraz pomoc w zdobyciu dofinansowania. Zakup kompletnego zestawu fotowoltaicznego to sprytny sposób na wykonanie instalacji do produkcji energii odnawialnej w domu.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Przyszłość fotowoltaiki – w jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko?

  Fotowoltaika od kilku lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. Istnieje również duża świadomość dotycząca opłacalności instalacji. W efekcie prosumenci szukają nowych, jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na montaż paneli na innych obiektach, niż domy. Bardzo często fotowoltaika łączona jest z pompami ciepła, dzięki czemu zyskuje się darmową energię do ich zasilania. W jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko w Polsce oraz na świecie?

   

  Fotowoltaika jako świetna inwestycja
  Szacuje się, że fotowoltaika stanie się w najbliższych latach w Polsce głównym celem inwestycji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Możliwe, że także w całej polskiej elektroenergetyce. Lata 2020-2021 mogą być bardzo intratne dla inwestorów i dostawców ogniw fotowoltaicznych, szczególnie ze względu na spadające koszty projektów oraz budowy i przyłączeń farm fotowoltaicznych.

   

  W fotowoltaikę inwestują właściciele firm upatrując OZE jako sposób na zmniejszenie kosztów firmowych. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub na gruncie pozwala zasilić wiele urządzeń, w tym komputerów. Nadwyżka może zostać odsprzedana do sieci energetycznej, w oparciu o korzystny system rozliczeń. Opłacalnym rozwiązaniem jest również leasing fotowoltaiki, który nie wymaga wysokich nakładów początkowych. Bardzo często opłata wstępna oraz miesięczne raty leasingowe są w pełnej wysokości uwzględniane jako koszty firmowe. W rezultacie instalacja fotowoltaiczna zarabia na siebie poprzez leasing, ponieważ miesięczne oszczędności z tytułu produkcji zielonej energii pokrywają niemal całkowicie raty leasingowe.

   

  Ze względu na prognozowane duże podwyżki cen energii elektrycznej dla firm w 2020 roku oraz niższe koszty instalacji paneli, coraz więcej osób rozważa montaż paneli fotowoltaicznych. Jeśli dodatkowo instalację połączy się z pompą ciepła, zyski mogą być ogromne. Posiadanie instalacji fotowoltaicznej nie generuje kolejnych wydatków, ponieważ jest to system bezobsługowy. Ponadto obecność paneli może znacząco podnieść wartość nieruchomości.

  Może Cię zainteresować: Czy panele fotowoltaiczne się opłacają?

   

  Rozwój fotowoltaiki – nowe technologie
  Technologie stosowane w instalacjach fotowoltaicznych są stale rozwijane. Ciekawą nowością, która może stać się rewolucyjna, są dwustronne panele fotowoltaiczne. Dzięki takiej konstrukcji, instalacja ustawiona w odpowiednim miejscu oraz na właściwej wysokości może zwiększyć swoją wydajność nawet o 25% w porównaniu do klasycznych, jednostronnych paneli. Efekt ten jest możliwy, ponieważ wykorzystywane jest również światło odbijające się od podłoża. Dwustronne panele fotowoltaiczne mają ponadto szersze zastosowanie, i mogą być zamontowane na fasadach oraz zadaszeniach. Mogą też zastępować ogrodzenia oraz bariery dźwiękochłonne.

   

  Prowadzone są badania nad ogniwami nowej generacji z użyciem parowskitów, które są elastyczne i częściowo transparentne. Naukowcy pracują też nad przełomową technologią drukowania elektrod w skali nano, dzięki czemu przezroczysta warstwa przewodząca mogłaby zostać użyta między innymi do produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych.

   

  Trendem nadchodzących lat są moduły BIPV (ang. building integrated photovoltaics) przeznaczone do integracji z budynkiem, które mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych czy elewacji. Moduły BIPV mogą być dostosowane do architektury i stylu danego budynku. Występują w różnych grubościach i kształtach w zależności od wymagań projektanta. W efekcie możliwe jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz zwiększenie atrakcyjności budynku.

  Sprawdź również: Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

   

  Fotowoltaika w Polsce i na świecie
  Fotowoltaika w Polsce dynamicznie rozwija się począwszy od 2015 roku. Pod koniec 2017 liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączona do systemu elektroenergetycznego wyniosła już 28 000. Wzrost instalacji wynika z zobowiązań międzynarodowych, jakie zostały przejęte przez Polskę w ramach Unii Europejskiej. Określają one, że udział OZE w zużyciu energii w 2020 roku wynosić ma 15%. Natomiast według danych z 2018 roku łączna moc z Odnawialnych Źródeł Energii wynosiła zaledwie kilka procent. Sytuacja ta powinna poprawić się w 2020 roku.

   

  W przypadku rynków światowych prym wiodą kraje Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej. Ogromne farmy znajdują się w Chinach, Indiach, USA oraz Arabii Saudyjskiej, i potrafią zajmować powierzchnię kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Przyjmują także rozmaite kształty widoczne dobrze z lotu ptaka – na przykład głowy Myszki Miki. Fotowoltaika odgrywa dużą rolę również u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy w związku z rewolucją energetyczną zainwestowały ogromne sumy w fotowoltaikę, co pozwala im czerpać w ciepłych miesiącach energię stanowiącą 15% produkcji energii w całym kraju.

   

  Współpraca pompy ciepła i fotowoltaiki
  Współpraca pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, zarówno ze względów finansowych, jak też ekologicznych. Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, ale ważna część urządzenia w postaci sprężarki, potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania około 20% energii elektrycznej, która może zostać pozyskana z paneli PV. Wśród pozostałych korzyści wynikających z takiego rozwiązania wymienić można zmniejszenie kosztów ogrzewania domu, brak kosztów inwestycyjnych związanych z użytkowaniem kotłowni oraz magazynu opału czy finansowy wzrost wartości inwestycyjnej domu. Wybierając instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła zyskuje się indywidualny wkład w likwidację smogu i walkę z globalnym ociepleniem.

   

  Przyszłość fotowoltaiki
  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, zestawy fotowoltaiczne są coraz bardziej wydajne, pojawiają się też na wielu obiektach, które do tej pory nie były używane do montażu paneli. Oprócz dachów domów wykorzystuje się na przykład wiaty instalowane na parkingach samochodowych. Rozwiązania tego typu stosuje się w obiektach, na których nie ma wystarczającej przestrzeni do zainstalowania generatora na miarę potrzeb użytkownika. Rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija, a optymistyczne scenariusze zakładają, że w 2040 roku PV stanowić ma 25% całości mocy zainstalowanej w Polsce.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Czy panele fotowoltaiczne się opłacają?

  Polacy coraz częściej decydują się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Zarówno na prywatnych domach, jak i w gospodarstwach rolnych montowane są panele słoneczne i fotowoltaiczne. Nieliczni inwestorzy decydują się także na tworzenie farm fotowoltaicznych. W każdym z wymienionych przypadków koszt inwestycji jest znaczny, ale świadomość, że instalacja fotowoltaiczna ma bardzo długą żywotność (25-35 lat), a znajdujące się w zasięgu jej działania gospodarstwo domowe czy rolne staje się samowystarczalne energetycznie, jest wystarczającą motywacją do podjęcia działań. Warto dodać, że zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych decydujących się na panele fotowoltaiczne w pojedynczym gospodarstwie albo zrzeszających się w spółdzielnie energetyczne, jak i tych stawiających na rozwój komercyjnych farm fotowoltaicznych, możliwe jest pozyskanie dofinansowania. Istotny jest także fakt, że nawet pojedyncze gospodarstwo domowe zaopatrzone w panele fotowoltaiczne może sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej i w ten sposób zarabiać.

   

  Sprawdź również: Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego

   

  Korzystne warunki klimatyczne
  Najwięcej obaw wśród inwestorów indywidualnych i komercyjnych wzbudzają warunki klimatyczne Polski. Wydaje się, że nasz kraj nie jest wystarczająco nasłoneczniony, żeby opłacalne było montowanie urządzeń pozyskujących energię z promieniowania słonecznego. Tymczasem klimat w Polsce sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne. W skali kraju 80% uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej będzie przypadało na półrocze letnie oraz miesiące wiosenne i jesienne, ale na południu Polski może to być nawet o 10% więcej w stosunku do obszarów najbardziej wysuniętych na północ.
  To nieprawda, że fotowoltaika najefektywniej pracują w czasie długo utrzymującej się
  słonecznej bezwietrznej aury – właśnie wtedy może dojść do przegrzewania się ogniw i spadku sprawności tych urządzeń. Klimat Polski jest więc optymalny i sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne nawet wtedy, kiedy budujemy dom w najmniej nasłonecznionych rejonach kraju.

   

  Koszt inwestycji
  Kolejny powód do zmartwienia to pieniądze.Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej zależy od jej wielkości.Farmy fotowoltaiczne są najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu. Mała elektrownia fotowoltaiczna to system o mocy od 40 do 200 kW. Duża – to system o mocy powyżej 200 kW. Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp to koszt ok. 4 – 4.5 mln zł. Typowa elektrownia o mocy 1 MWp zajmuje obszar około 2 ha i jest w stanie wyprodukować od 950 – 1100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. W przypadku pojedynczego domu albo gospodarstwa rolnego należy się liczyć z kosztem rzędu 4,5 tys zł za instalację o mocy 1 kWp. Jeśli w domu planowane jest ogrzewanie elektryczne, instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc powyżej 5 kWp – łączny koszt inwestycji to zatem ponad 20 tys zł. Jak wspomniano, inwestorzy mogą starać się o dofinansowanie.

   

  Możliwość dofinansowania
  Przydomowe instalacje fotowoltaiczne można finansować poprzez pozyskanie dotacji, subwencji czy preferencyjnych kredytów. Warto mieć świadomość, że o większość dotacji, czyli o dofinansowanie bezzwrotne, starać się można dopiero po założeniu instalacji – mamy na to średnio rok. Poszukując dotacji koniecznie trzeba zajrzeć na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Prosument 2 i Program Czyste Powietrze). Od 1 stycznia 2019 osoby prywatne mogą odliczyć sobie koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku.

   

  Pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna została w dużej mierze sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Projekt ten uzyskał dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dzisiaj dofinansowanie do farm fotowoltaicznych przyznawane jest na szczeblu lokalnym.

   

  Jak szybko zwraca się inwestycja?
  W przypadku każdej instalacji fotowoltaicznej oszczędności będą inne. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku instalacji indywidualnej grę wchodzą zarówno oszczędności uzyskane na miesięcznych rachunkach za prąd, jak i te długofalowe – wynikające z uniezależnienia się od sieci oraz związane z możliwością wykorzystania nadwyżek energii gromadzonych na użytek własny w akumulatorach. Na uwadze trzeba mieć także pieniądze wpływające do domowego budżetu w związku ze sprzedażą nadwyżek energii do sieci dystrybucyjnej. Jak podaje portal budujemydom.pl, bez instalacji fotowoltaicznej roczny rachunek za energię wyniesie około 2310 zł. Z instalacją – 608,03 zł, gdy część energii będzie magazynowana przez elektrownię, a następnie odkupiona przez właściciela domowej fotowoltaiki. Jeśli cała energia zostanie zużyta na własne potrzeby to rachunek wyniesie 169,79 zł. W ciągu ćwierćwiecza da się zaoszczędzić około 80 000 zł. Jeśli koszt instalacji wyniesie około 23 tys. zł, to szacowany zysk w ciągu ćwierćwiecza będzie się równał około 57 000. Zwrot kosztów inwestycji w przypadku paneli fotowoltaicznych i obecnego sposobu rozliczania w zależności od wielkości instalacji waha się od kilku do kilkunastu lat.

   

  Rozważając inwestycje w panele fotowoltaiczne dla indywidualnego gospodarstwa domowego lub rolnego warto skorzystać z kalkulatora fotowoltaicznego, który oblicza opłacalność paneli fotowoltaicznych, uwzględniając zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, a potem porównuje je z mocą dostępnych modułów instalacyjnych. W efekcie otrzymamy informację o tym, jak duża moc elektrowni słonecznej jest wymagana do pokrycia tego zapotrzebowania.

   

  Czy lokalizacja farmy fotowoltaicznej ma znaczenie?
  Teren, na którym powstanie farma fotowoltaiczna musi mieć co najmniej 2 hektary powierzchni (jeśli chcemy uzyskać minimum 1MW energii). Dobrze usytuować farmę na terenie, na którym jest duże natężenie promieniowania słonecznego w skali rocznej, a powietrze nie jest mocno zapylone (uwaga na smog!). Przed podjęciem ostatecznej decyzji o lokalizacji warto przeprowadzić audyt energetyczny w celu oszacowania w jakim stopniu inwestycja jest opłacalna i jak szybko zwrócą się poniesione na nią koszty. Optymalna lokalizacja farmy fotowoltaicznej to możliwość uzyskania takiej ilości energii, która uniezależnia gospodarstwa domowe podpięte do lokalnej sieci dystrybucyjnej od zewnętrznych dostawców. Wysoki koszt budowy farmy sprawia, że powinna to być inwestycja dobrze przemyślana i starannie zaplanowana.

   

  Jednym z największych atutów instalacji fotowoltaicznych pozostaje ich ekologiczny charakter. Odejście od rabunkowej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do przywrócenia równowagi w przyrodzie. Instalacje fotowoltaiczne nie mają negatywnego wpływu na otoczenie. Kolejna kwestia to możliwość uniezależnienia gospodarstwa domowego i/lub rolnego od zewnętrznych dostawców energii. Żeby jednak instalacja dawała maksymalne osiągi, wszystkie składające się na nią elementy muszą być najwyższej jakości, a firma, której zlecimy montaż instalacji powinna mieć duże doświadczenie. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają całkowicie przyjazną dla środowiska naturalnego produkcję energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Ta konwersja jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i upraw oraz opłacalna ekonomicznie.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Zmiany w programie „Czyste powietrze”. Ma być łatwiej o pieniądze

  29 lipca br. wchodzą w życie kolejne zmiany w programie „Czyste powietrze”. Dotyczą zmiany wzoru wniosku o dotację, kwalifikacji kosztów oraz zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dofinansowania.

   

  Jakie zmiany w kwestii wniosków?

   

  Kluczową zmianą w programie jest delegacja uprawnień do przyjmowania wniosków. Od końca lipca wnioski o udział w programie będą przyjmować również gminy. Do tej pory tylko Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były zobligowane do przyjmowania dokumentów.

   

  Zmianie uległ wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Został uproszczony i wyposażony w warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy. Dzięki temu nie będzie już konieczna dodatkowa wizyta w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu dopełnienia niezbędnych formalności. Kolejna zmiana dotyczy podziału formularza. Została wyodrębniona osobna część na ustalenie wysokości dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego.

   

  Zmiana wymagań programu

   

  Z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze usunięty został załącznik nr 1 „Wymagania techniczne”. Zapisy przeniesione zostały do dokumentu głównego.
  Budynki nieobjęte wymianą w ramach programu, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r., zostały zwolnione z konieczności spełnienia warunków technicznych dla źródeł ciepła. Pozostał tylko wymóg dla źródeł ciepła na paliwa stałe – co najmniej 5 klasa normy europejskiej EN 303-5:2012.

   

  Doprecyzowanie kosztów kwalifikowanych

   

  Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wnioski złożone przed wejściem w życie zmian rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem obowiązującym na dzień składania wniosku.
  Od 29 lipca br. maksymalny okres kwalifikacji kosztów nie może przekraczać 30 miesięcy od daty założenia wniosku. Do tej pory maksymalny okres wskazywany był jako 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

   

  Co z zabezpieczeniem umowy?

   

  Wprowadzone zmiany usuwają przymus składania przez beneficjenta programu weksla in blanco z klauzulą bez protestu w ramach zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
  Zmienione zostały również wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy w związku z dopasowaniem do aktualnego regulaminu.
  Jak tłumaczą przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu “Czyste powietrze”, modyfikacja ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

  Źródło: Bankier.pl

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Program Mój Prąd

  Program Mój Prąd będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, maksymalne wsparcie na gospodarstwo domowe to 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 50 procent kosztów budowy instalacji.

   

  Jak podało Ministerstwo Energii, programem zostaną objęte zestawy fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kilowatów (kW). Instalacja nie może być zakończona na dzień ogłoszenia konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

   

  – Taka instalacja kosztuje 15-18 tysięcy złotych, zatem 5 tysięcy to wsparcie bardzo znaczące – oświadczył na konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski.

   

  Zaznaczył, że jedynym warunkiem uzyskania takiego wsparcia będzie potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej specjalnego licznika dwukierunkowego, który umożliwia rozliczanie zarówno pobranej, jak i oddanej do sieci energii.

   

  – Decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1 miliarda złotych, czyli 200 tysięcy prosumentów otrzyma wsparcie – dodał minister. Tchórzewski wyraził nadzieję, że nastąpi to szybko, bo zainteresowanie jest duże. – Zachęcam do korzystania – stwierdził szef ME.

   

  Minister podkreślił, że prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 roku ulgi w PIT, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Dlaczego warto zainwestować w panele słoneczne dla domu jednorodzinnego?

  Fotowoltaika w Polsce to rynek, który się dopiero rozwija – na chwilę obecną udział energii pochodzącej z różnych typów OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w ogólnym bilansie energetycznym kraju to około 11%, z czego jedynie część stanowią panele słoneczne. Ogniwa fotowoltaiczne zaczynają się jednak cieszyć w naszym kraju coraz większą popularnością, wynikającą przede wszystkim z tego, że energia słoneczna jest praktycznie darmowa. Jedyna inwestycja, jaka jest konieczna, aby móc pozyskiwać prąd ze Słońca, to zakup zestawu fotowoltaicznego i jego montaż. Cena paneli słonecznych od pewnego czasu stale spada, dostępne są również rządowe dotacje na panele słoneczne, dzięki czemu sumaryczny koszt stworzenia instalacji fotowoltaicznej na swoim domu może być obecnie naprawdę nieduży. Dlaczego jeszcze warto zainwestować w przyszłościowe rozwiązanie, jakim jest instalacja fotowoltaiczna i kiedy się taka inwestycja realnie zwróci?

   

  Czym są i jak działają panele słoneczne?
  Na początek konieczne jest sprostowanie pewnego powszechnego błędu, polegającego na myleniu paneli słonecznych z kolektorami słonecznymi – pomimo podobnej nazwy urządzenia te nie służą do tego samego celu! Kolektory słoneczne służą wyłącznie do podgrzewania wody w budynku, podczas gdy panele słoneczne (nazywane także ogniwami fotowoltaicznymi) wytwarzają energię elektryczną w wyniku oddziaływania światła słonecznego na ich powierzchnię. Tę energię możemy wykorzystać w dowolny sposób na bieżące potrzeby naszego gospodarstwa domowego, a jeśli wytwarzamy nadwyżkę, można ją odprowadzić do sieci.

   

  Co bardzo ważne, panele słoneczne produkują prąd stały, czyli nienadający się do zasilania domowych urządzeń (wymagają one prądu zmiennego), stąd niezbędnym elementem domowej instalacji PV jest inwerter, czyli urządzenie odpowiedzialne za przekształcanie prądu stałego na zmienny. Pojedynczy panel słoneczny składa się z wielu połączonych ze sobą szeregowo ogniw półprzewodnikowych (zazwyczaj krzemowych), które nagrzewają się pod wpływem Słońca i przetwarzają ciepło na prąd.

   

  Jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojego domu?
  Liczba dostępnych na rynku modeli ogniw od różnych producentów jest na chwilę obecną ogromna, co nie ułatwia inwestorowi dokonania właściwego wyboru. Podejmując decyzję powinniśmy jednak pamiętać o kilku kluczowych sprawach, które pozwolą zawęzić obszar poszukiwań lub wyeliminują rozwiązania nieprzydatne w danym przypadku. Co zatem musimy wziąć pod uwagę, wybierając panele słoneczne?

   

  Statystycznie rzecz biorąc przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce liczy 4 osoby i zużywa około 3,6 kWh energii elektrycznej w skali roku. Kupując zestaw PV zawsze należy brać pod uwagę swoje obecne zapotrzebowanie energetyczne i przewidywać, w jaki sposób zmieni się ono w przyszłości. Jeśli np. posiadamy małe dzieci, to warto uwzględnić, że gdy za pewien czas dorosną, zaczną korzystać z większej liczby urządzeń elektrycznych, tym samym zwiększając ogólne zapotrzebowanie energetyczne domu. W takim przypadku montaż instalacji o nieco wyższej mocy wyjściowej jest dobrym pomysłem.

   

  Na rynku są aktualnie dostępne krzemowe ogniwa fotowoltaiczne kilku typów: amorficzne, polikrystaliczne oraz monokrystaliczne. Spośród nich najniższą sprawnością cechują się ogniwa amorficzne (ok. 6-10%), jednak cenowo są najbardziej atrakcyjne. Ogniwa polikrystaliczne posiadają sprawność rzędu 14-18%, ich cechą charakterystyczną jest również dość wysoka odporność, są też droższe od ogniw amorficznych. Ogniwa monokrystaliczne to najbardziej efektywne rozwiązanie, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej – ich sprawność sięga od 17 do 22%, są niezwykle żywotne, jednak znajduje to swoje odzwierciedlenie w cenie: to najdroższe z dostępnych ogniw. Ponieważ jednak panele słoneczne to inwestycja na długie lata, warto rozważyć zakup takich ogniw, które zapewnią co najmniej wystarczającą dla naszego domu wydajność energetyczną.

   

  Warto także od razu zastanowić się nad tym, czy będziemy tworzyć instalację on-grid (podpiętą do ogólnej sieci energetycznej) czy off-grid (niezależną od sieci). W tym drugim przypadku uniezależniamy się całkowicie od potencjalnych przerw w dostawie prądu, jednak koszty wykonania instalacji zwiększają się, gdyż niezbędny jest zakup akumulatora, w którym gromadzona będzie wytworzona energia.

   

  Jak instalacja fotowoltaiczna wpływa na domowy budżet?
  Zakup ogniw fotowoltaicznych i dodatkowego osprzętu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania całej instalacji, to dla domowego budżetu niemałe obciążenie – ale tylko jednorazowe. W dłuższej perspektywie czasowej budżet gospodarstwa domowego zostanie odciążony, ponieważ przy optymalnym doborze wielkości i wydajności instalacji PV koszty energii elektrycznej drastycznie spadają, prowadząc do dużych oszczędności w skali roku. Dodajmy, że oszczędności będą tym większe, im bardziej podniesie się cena za 1kWh energii z elektrowni, a aktualne prognozy na najbliższe lata przewidują stały wzrost tych cen, spowodowany przede wszystkim wyczerpywaniem się źródeł paliw kopalnych.

   

  Warto sprawdzić: Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego

   

  Po jakim czasie możemy liczyć na zwrot z inwestycji w panele?
  Jeżeli chodzi o panele słoneczne, opłacalność tego rozwiązania bywa kwestionowana przez przeciwników ze względu na potencjalnie wysoki koszt początkowy. Nie da się ukryć, że dla wielu osób jest to koronny argument przeciwko stosowaniu paneli słonecznych w prywatnych gospodarstwach domowych, ale sytuacja wcale nie jest aż tak zła, jak bywa przedstawiana. Po pierwsze, możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup i instalację domowego zestawu PV w wysokości nawet do 95% kwoty zakupu, co w praktyce oznacza minimalne nakłady finansowe po stronie inwestora. Po drugie, panele słoneczne to inwestycja, która zaczyna się zwracać natychmiast po uruchomieniu instalacji.

   

  Rzecz jasna dokładny czas zwrotu poniesionych kosztów jest zależny między innymi od wielkości i mocy instalacji czy sposobu wykorzystania wytworzonej energii, ale można przyjąć, że nawet bez dotacji w ciągu 7-10 lat od montażu koszty się zwrócą. Ten czas może ulec istotnemu skróceniu w przypadku uzyskania wysokiej dotacji oraz gdy połączymy działanie paneli słonecznych z innymi ekologicznymi rozwiązaniami, opartymi na energii odnawialnej (np. pompa ciepła) i świadomym, efektywnym wykorzystaniu infrastruktury (inteligentny dom). Najważniejszym i całkowicie niepodważalnym argumentem przemawiającym za inwestycją w panele słoneczne jest zaś prosty fakt: wszystkie paliwa kopalne, na których oparta jest tradycyjna energetyka, kiedyś się skończą. Słońce natomiast jest praktycznie niewyczerpalnym (nawet w bardzo długiej perspektywie czasowej) źródłem czystej, odnawialnej energii – choćby dlatego warto zainwestować w panele słoneczne.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

  Wyczerpujące się złoża surowców energetycznych i coraz większe zanieczyszczenie środowiska skłaniają do poszukiwania tańszych, czystszych i przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Od lat ludzie korzystają już z potencjału wody, a od niedawna – z siły wiatru. Obecnie przyszła kolej na potencjał, jaki kryje w sobie słońce. Ujarzmianiem energii słonecznej zajmuje się fotowoltaika.

  Co to jest fotowoltaika?

   

  Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki, której istotą jest wykorzystywanie potencjału promieniowania słonecznego i przekształcanie zawartej w nim energii w elektryczną. Światło słoneczne jest strumieniem fal elektromagnetycznych, które oddziałując na określone ciało stałe generują w nim siłę elektromotoryczną SEM. W efekcie tego zjawiska energia słoneczna zostaje przekonwertowana na elektryczną. Aby uzyskać jak najkorzystniejsze proporcje pomiędzy nimi, jako wspomniane ciała stałe stosuje się panele słoneczne. Są one złożone z krzemowych ogniw fotowoltaicznych – mono- lub polikrystalicznych elementów półprzewodnikowych. Te drugie są tańsze, ale mają też niższą sprawność (14-18% przy sprawności 18-22% ogniw monokrystalicznych). Ogniwa są umieszczane w zestawach w specjalnej ramie i zabezpieczane cienką siatką oraz szybą z hartowanego szkła. Uzupełnieniem konstrukcji są szyny przewodzące prąd oraz elementy, które pozwalają na łączenie paneli w zestawy.

   

  Może Cię zainteresować: Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego

   

  Fotowoltaika – instalacje zasilane energią słoneczną
  Podstawowym zadaniem zestawu fotowoltaicznego jest dostarczanie taniej i ekologicznej energii odnawialnej. Chociaż wciąż jeszcze budowa paneli słonecznych nie jest tania, przy długoterminowej inwestycji taka instalacja może pokryć zapotrzebowanie na energię średniego gospodarstwa, a jej koszt szybko się zwróci. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia jej do sieci miejskiej i sprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii.

   

  W gospodarstwie, w którym za dostawy prądu odpowiada fotowoltaika, instalacja powinna być precyzyjnie dopasowana do potrzeb użytkowników. Liczba ogniw w dużym stopniu wpływa koszt jej wykonania. Dlatego panele słoneczne, które produkują energię ponad potrzeby gospodarstwa są przysłowiowym wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Jakie instalacje może zasilać fotowoltaika? Centralne ogrzewanie, woda gospodarcza i użytkowa, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, klimatyzacja i wentylacja, domowe urządzenia AGD to tylko niektóre przykłady wykorzystania paneli słonecznych. Przy zastosowaniu odpowiednich komponentów i zapewnieniu produkcji na poziomie do 5 kW wszystkie one mogą korzystać z energii słonecznej.

   

  Domowa fotowoltaika – opłacalność inwestycji
  Fotowoltaika w Polsce nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu jak w niektórych regionach świata. Chociaż już od wielu lat buduje się farmy solarne wciąż jeszcze mini elektrownie domowe budzą wiele wątpliwości. Zazwyczaj pierwszym skojarzeniem z taką innowacją jest wysoki koszt jej wykonania. Tymczasem inwestycja w panele słoneczne przypomina montaż instalacji gazowej w samochodzie. Sporo płaci się na wstępie, ale tania eksploatacja szybko przynosi korzyści.

   

  Osoby, które interesuje fotowoltaika, opłacalność takiej inwestycji mogą sprawdzić dokonując prostych obliczeń. Jeśli przeciętne gospodarstwo zużywa 3600 kWh energii rocznie w cenie 0,64 zł za kWh, koszt tej energii wynosi 2310 zł. Do wyprodukowania takiej ilości prądu potrzebne są panele słoneczne o wydajności 3,640 kWp. Przy ich maksymalnym wykorzystaniu roczny rachunek za energię zmniejszy się do około 170 zł. Koszt zestawu fotowoltaicznego o takiej mocy to 15 – 20 tys. zł. Przy założeniu, że panele słoneczne mogą pracować nawet 25 lat, oszczędności po ćwierć wieku wyniosą nawet 35 000 zł. Warto też wspomnieć, że instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa i nie wymaga częstej konserwacji, a na jej montaż można otrzymać dofinansowanie.

   

  Komponenty instalacji fotowoltaicznej i ich ceny
  Jeśli w planach właściciela domu jest fotowoltaika, koszt wykonania instalacji z pewnością stanowi ważny czynnik decyzyjny. Cena całego zestawu jest uzależniona nie tylko od jego mocy. Decydują też o niej takie czynniki, jak jakość samej konstrukcji i jej marka. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że instalacja fotowoltaiczna jest wykonywana na wiele lat, nie warto na niej oszczędzać. Tańsze panele słoneczne są mniej wydajne, a konwertery mogą ulegać awariom. Do kosztów należy też wliczyć montaż, którego cena zależy od firmy i jej doświadczenia, miejsca wykonania instalacji oraz regionu kraju. Średnie ceny zestawów to:

  3 KW – 16.000 – 20 000 zł,
  5 kW – 21.000 – 26.000 zł,
  10 kW – 41.000 – 48.000 zł.

  W zestawie znajdują się komponenty takie jak: panele słoneczne, inwerter (falownik), okablowanie, licznik energii oraz ewentualnie akumulator (w instalacjach typu off-grid, czyli niepodłączonych do sieci). Na kompletną instalację składają się też zabezpieczenia, przyłączenia do sieci (on-grid) i obciążenia (off-grid).

   

  Warto sprawdzić: Jak działa pompa ciepła?

  Jak dobrać instalację fotowoltaiczną do potrzeb gospodarstwa domowego?
  Poszukiwanie oszczędności energetycznych prowadzi w kierunku tanich źródeł odnawialnych oraz dziedziny jaką jest fotowoltaika. Ogrzewanie domu, oświetlenie czy urządzenia AGD mogą generować mniejsze rachunki pod warunkiem, że instalacja zostanie dobrana do potrzeb energetycznych gospodarstwa. Specjaliści twierdzą, że przy rocznym zużyciu 3600 kWh konieczna jest mini elektrownia o mocy 3,6 kW.

   

  Bardziej zrozumiałym wyjaśnieniem jest odniesienie się do wysokości dotychczasowych rachunków. Każde 250 zł wydane miesięcznie na prąd należy zamienić na moc 5 kW. Jednym ze sposobów na oszczędzanie energii dostarczanej przez ogniwa słoneczne jest też racjonalne korzystanie z niej. Ponieważ produkcja jest uzależniona od natężenia światła słonecznego najbardziej wymagające urządzenia takie jak pralki czy kuchenki elektryczne warto włączać w środku dnia.

   

  Fotowoltaika w Polsce i na świecie
  Fotowoltaika w Polsce rozwija się od niedawna, dlatego w tej dziedzinie jeszcze długo nie dorównamy najlepszym krajom na świecie. Potentatami w wykorzystaniu energii słonecznej są obecnie Chiny, które tylko w 2015 roku przyłączyły ogniwa o mocy 15150 MW. Na drugim miejscu znajduje się Japonia (11000 MW), a po niej USA (7300 MW). W okresie 45 lat ceny komponentów zmniejszyły się 227 razy. Tylko w ostatnich 5 latach nastąpił ich spadek o 30%. Są to przykłady intensywnego postępu i odkrywania nowych, tańszych i bardziej dostępnych rozwiązań. Kolejnym impulsem do inwestowania w fotowoltaikę jest trend korzystania z zielonej energii. Do montażu tych ekologicznych rozwiązań mają też skłaniać dotacje państwowe.

   

  Korzyści, jakie zapewnia fotowoltaika
  Trudno przekonywać odbiorców do technologii bez wskazywania wymiernych korzyści. Niesie je też ze sobą fotowoltaika. Centralne ogrzewanie, ciepła woda, oświetlenie – wszystko to można mieć taniej i bez płacenia wysokich rachunków. Wymierne korzyści, jakie zapewnia wybór instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim:

  • znacznie niższe wydatki na prąd,
  • długoterminowa instalacja, dzięki bardzo wysokiej trwałości komponentów,
  • bezobsługowa praca i brak potrzeby częstej konserwacji,
  • możliwość połączenia z siecią miejską i sprzedaży nadwyżek prądu,
  • możliwość znacznego obniżenia kosztów inwestycji dzięki dofinansowaniu z odpowiedniego programu,
  • wzrost wartości materialnej budynku z instalacją fotowoltaiczną,
  • uniezależnienie od przerw w dostawach prądu z sieci.
  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Kolejny krok w stronę energii słonecznej

  Polski Zakład Energetyczny PGE robi kolejny krok w stronę energii słonecznej

  PGE Energia Odnawialna, oddział energetyki odnawialnej polskiego przedsiębiorstwa energetycznego Polska Grupa Energetyczna (PGE SA), ogłosił, że zbuduje laboratorium fotowoltaiczne i pole testowe paneli fotowoltaicznych w Siedlcach, we wschodniej części kraju.

   

  Firma poinformowała, że ​​nowe obiekty będą wykorzystywane do pozyskiwania wiarygodnych danych z różnych typów paneli słonecznych, ich czasu pracy, produkcji i zmian parametrów pod wpływem zmieniających się warunków pogodowych.

   

  Pole testowe zostanie podzielone na osiem sekcji, z których każda przetestuje inny rodzaj technologii w oparciu o panele polikrystaliczne, monokrystaliczne i cienkowarstwowe. Zostaną również przeanalizowane systemy pamięci masowej, mikroinwertery i optymalizatory – mówi firma.

   

  Inwestycja ta, to część obecnego planu wykorzystania energii słonecznej, która będzie realizowana głównie poprzez zakup instalacji fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 1 MW w Polsce. Tylko tego rodzaju fermy słoneczne mają obecnie dostęp do krajowego systemu aukcyjnego na rzecz energii słonecznej. W tym roku jednak polski rząd może przeprowadzić pierwszą aukcję na większe elektrownie fotowoltaiczne.

   

  Obecnie PGE prowadzi dwie duże kopalnie węgla brunatnego i około 40 elektrowni, głównie wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny. Planuje także budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1 GW, a także nowej generacji – gazowych, w ciągu następnej dekady. Całkowita produkcja energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wyniosła w ubiegłym roku 57 TWh, czyli o 6% więcej niż w 2016 roku

   

  W przypadku PGE Energia Odnawialna posiada obecnie 33 elektrownie wodne, 14 farm wiatrowych i jedną elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy 2,1 GW. Instalacja solarna ma jednak zainstalowaną moc zaledwie 600 kW.

  źródło: PV Magazine

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru

  Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru


  Mimo iż instalacje fotowoltaiczne staja się coraz bardziej popularne i z roku na rok ich liczba wzrasta, to jednak dotychczas nie pojawiły się wytyczne określające zasady postepowania w przypadku pożaru. Wiele instalacji tego typu zasilane są z paneli (ogniw fotowoltaicznych) zamontowanych na dachach budynków. Z tego tytułu są one narażone na niebezpieczeństwo pożaru spowodowane np. uderzeniem pioruna w dach, zwarcie w samej instalacji, nieumiejętne jej rozłączanie. Również zła jakość paneli fotowoltaicznych może być powodem powstania zwarć w instalacji. Prócz tego pożar instalacji fotowoltaicznej może   być skutkiem  niewłaściwie dobranych zabezpieczenia elektrycznych całego systemu. Pozostałe przyczyny pożaru są już związane głównie z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego (DC) instalacji PV, np. źle dobranymi przewodami, wtyczkami złej jakości, które mogą ulec zapaleniu, lub brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń, typu bezpieczniki czy wyłączniki.

   

  Panele fotowoltaiczne są zdolne do wytworzenia napięcia zawsze w przypadku, gdy są oświetlone przy czym może to być światło słoneczne, ale również światło sztuczne. Dlatego należy brać pod uwagę, że w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej w nocy, gdzie wykorzystywane może być oświetlenie z wozów strażackich w celu prowadzenia akcji gaśniczej – ogniwa słoneczne są zdolne do wytworzenia napięcia.  Układy połączeń ogniw słonecznych mogą być szeregowe, równoległe lub mieszane. W przypadku połączeń szeregowych, w zależności od ilości paneli, napięcia powstałe w wyniku padania promieni świetlnych mogą osiągać wartości kilkuset volt.

   

  By uniknąć wielu nieprzewidzianych zdarzeń mogących spowodować pożar instalacji, zaleca się stosowanie zabezpieczeń w postaci  instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników. Ponieważ podnosi to koszty budowy takiej instalacji, wielu inwestorów niestety rezygnuje z tego typu środków ochronnych.

   

  W przypadku prowadzenia akcji gaśniczej, strażacy musza zgodnie z procedurami , wyłączyć w budynku główny wyłącznik prądu. Obowiązkiem właściciela budynku jest poinformowanie strażaków o wyposażeniu budynku w alternatywne źródła energii (samoczynne załączenie rezerwy – agregat prądotwórczy, instalacja fotowoltaiczna lub inne).  Taka informacja bardzo ważna dla dalszych decyzji o sposobie prowadzenia akcji gaśniczej oraz zastosowaniu środków gaśniczych (woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla). Jednak nawet w przypadku wyłączenia wszystkich źródeł zasilania w budynku, strażacy muszą postępować w taki sposób, jakby instalacja w budynku znajdowała się pod napięciem. Jest związane z występowaniem napięcia stałego generowanego przez panele fotowoltaiczne. Skutkuje to miedzy innymi do zastosowania odpowiednich środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem.

   

  Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe
  Warto wiedzieć, że najmniejsza niebezpieczna wartość prądu płynącego przez ciało człowieka przez dłuższy czas to 30 mA w przypadku prądu przemiennego lub 70 mA, gdy jest to prąd stały. W praktyce jednak częściej od minimalnej niebezpiecznej wartości prądu operuje się pojęciem najwyższej dopuszczalnej wartości bezpiecznego napięcia dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach środowiskowych. W normalnych, tzw. suchych warunkach (suche podłoże, suche ubranie, sucha skóra), dopuszczalna wartość bezpiecznego napięcia dotykowego wynosi 50 V dla napięcia zmiennego (AC) i 120 V dla napięcia stałego (DC) a jeśli jest mokro – 25 V AC i 60 V DC. Na instalacji PV napięcie stałe może osiągać w dzień wartości rzędu kilkuset woltów, co przekracza dopuszczalne wartości bezpieczne.

   

  Każda instalacja powinna mieć zabezpieczenia pozwalające w razie pożaru odłączyć inwerter od paneli fotowoltaicznych i od sieci energetycznej. Rozłączenie takie powinno gwarantować przerwę w obwodach zarówno po stronie prądu stałego, jak i po stronie prądu zmiennego. W pierwszej kolejności należy wyłączyć obciążenie za pomocą wyłączników nadprądowych lub rozłączników prądów roboczych po stronie zasilania budynku (główny wyłącznik prądu) lub bezpieczników znajdujących się w rozdzielnicy bezpiecznikowej budynku, a następnie wyłączyć prądy robocze po stronie prądu stałego.

   

  Należy jednak pamiętać, że po stronie DC, mimo rozłączenia instalacji PV, na zaciskach przewodów łączących moduły PV będzie występowało napięcie wynoszące kilkaset woltów!

   

  Czym gasić?
  W wielu europejskich krajach uznaje się, że elektrownie fotowoltaiczne można gasić wodą w ten sam sposób, jak inne urządzenia elektryczne pod napięciem do 400 V. Podczas gaszenia muszą być jednak przestrzegane następujące zasady (zgodnie z DIN VDE 0132):

   

  • odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym pod prądem,
   ­
  • odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym w czasie gaszenia rozproszonym strumieniem z prądownicy,
   ­
  • odległość 5 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym podłączonym do prądu w czasie gaszenia zwartym strumieniem z prądownicy.

   

  Australijska firma Solar Development opracowała środek gaśniczy przeznaczony wyłącznie do systemów PV. W gaśnicy znajduje się specjalny płyn, który po kontakcie z szybą tworzy na panelach warstwę nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych. Gasi się tym samym, odcinając dostęp do promieniowania słonecznego, bez którego panele nie są w stanie wytworzyć napięcia. Warstwa środka gaśniczego po krótkim czasie zastyga i można ją odkleić od szkła. Niestety, gaśnica PV STOP na razie jest w Polsce niedostępna – poza tym pozostaje pytanie: co w przypadku instalacji o bardzo dużych mocach i dużych powierzchniach?

  Źródło: Przegląd Pożarniczy www.ppoz.pl

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Oferta kredytowania budowy instalacji fotowoltaicznych

  Na rynku bankowym istnieje wiele ofert umożliwiających sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Można sie zastanowić, czy korzystanie z tego typu pomocy przy budowie własnej elektrowni słonecznej jest opłacalne czy nie. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak warunki otrzymania i spłaty kredytu, jego koszt, wysokość wkładu własnego itp. W przypadku jednak potrzeby skorzystania z tego rodzaju możliwości możemy skorzystac między innymi z oferty BOŚ Banku.

  W ofercie banku widnieją dwa warianty tzw. Eko Kredytu PV, z których jedna przeznaczona jest dla inwestora (oferta standardowa) oraz oferta promocyjna tzw. “Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem.
  Na stronie internetowej Banku możemy zapoznać się z warunkami finansowymi kredytu, które przedstawiają się następująco:

   

  RRSO dla Eko Kredytu PV-oferta standardowa

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,27 %, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.848,57 zł, zmienne w wysokości 6,83%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 16.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.848,57 zł (w tym: prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 3.848,57 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 414,14 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.03.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

   

  RSO dla Eko Kredytu PV-oferta promocyjna „Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.319,30 zł, zmienne w wysokości 6,33%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 20.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 4,5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.319,30 zł (w tym: prowizja 800,00 zł kredytowana, odsetki 3.519,30 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 405,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

   

  W obu przypadkach powyższe informacje nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

  Kolejną propozycję kredytową na sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej – dla klientów indywidualnych, oferuje bank CA Credit Agricole.

   


  Bank dzięki swojej ofercie umożliwi sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej maksymalnie do kwoty 80 000 zł. Okres spłat rat kredytu można rozłożyć maksymalnie na 96 miesięcy. Ponadto Bank umożliwia klientowi ustalenie daty spłaty raty mieśięcznej, tak by dopasować ją do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
  Wysokość oprocentowania kredytu w skali rocznej (obowiązuje od 09.10.2014r) może wynieść maksymalnie 10%. Koszty prowizji za udzielenie kredytu kształtują się na poziomie do 20% od kwoty udzielonego kredytu.

  Kolejną propozycję kredytu na na sfinansownaie zakupu instalacji związanych z ekologicznym pozyskiwaniem ciepła i energii przedstawia na swoich stronach internetowych Alior Bank.
  Ofertę swoją kieruje on do osób fizycznych oraz firm sprzedających instalacje ekologiczne. Proponowany kredyt umozliwia sfinansowanie instalacji takich, jak: systemy fotowoltaiczne, instalacje solarne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, rekuperatory, indukcyjne generatory ciepła. Wysokość kredytu jaką można uzyskać zawiera się w przedziale od 300zł do 60 000zł, zaś okres spłaty kredytu może wynosić od 12 do 120 miesięcy. Bank nie wymaga od inwestora wniesienia wpłaty własnej. Na stronie Alior Banku można skorzystać z kalkulatora rat w celu określenia ich wysokości dla zaciaganego kredytu.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Granty na wymianę źródła ciepła

  Ogłoszenie o naborze


  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym” Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

   

  W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

   

  Na co można uzyskać dotację?

   

  Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród:

   

  • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
  • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
  • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc
  • w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.
   oraz dodatkowo:

  instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.
  Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

  • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
  • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
  • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

   

  Kto może ubiegać się o dotację?

  Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.

   

  Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

   

  O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

   

  Forma wsparcia?

  Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

   

  Jak to zrobić?

  Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
  Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

   

  Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.

   

  Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
  UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

   

  Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018

   

  Wnioski można składać w:

  • Gmina Gaszowice, Urząd Gminy Gaszowice, Kancelaria – pok.01, osoba do kontaktu: Przemysław Ruczyński, tel. 32 43 27 144
  • Gmina Godów, Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Anna Juzek, tel. 32 476 50 65 w. 33.
  • Gmina Gorzyce, Urząd Gminy Gorzyce, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Bożena Amalio-Nowak tel. 32 4513 056 wew. 48;
  • Miasto Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna – bud. A, pok. 020, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Anita Młynarczyk, Ewa Smułka, tel. 32 47 85 326
  • Gmina Lubomia, Urząd Gminy Lubomia, pok. nr 7 (parter), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Cieślak 32 4516614 wew. 38, Ewelina Mazur 32 4516614 wew.46
  • Gmina Mszana, Urząd Gminy Mszana, Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych (pok. 24), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Patrycja Gadomska (tel. 32 47 597 59), Dorota Rajszys (tel. 32 47 597 48)
  • Gmina Pietrowice Wielkie, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, Sekretariat Urzędu Gminy oraz pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Diana Ziegler, Beata Mludek, pokój nr 3
  • Miasto Pszów, Urząd Miasta Pszów, Biuro Obsługi Mieszkańca, bud.1, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Izabela Włoczek – Choroba 32 716 08 02
  • Miasto Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Jolanta Bujalska, 32 75 50 772.
  • Miasto Rybnik, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu, pokój 003.
  • Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Krzyżowska, tel. 32 45 37 435.
  • Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42
  • Miasto Żory – Informacja Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Monika Niemczyk, tel. 32 43 48 144.
   Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Katarzyna Palki, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

   

  Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

   
  Do pobrania

  Regulamin Gminy z dobrą energią
  Załącznik 1 Wzór Wniosku o przyznanie grantu
  Załącznik 2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektugrantowego oraz minimalne wymagania dla urządzenia
  Załącznik 3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji objętej projektem
  Załącznik 4 Protokół odbioru
  Załącznik 5 Karta audytu energetycznego
  Załącznik 6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
  Załącznik 7 Formularz zapytania ofertowego
  Załącznik 8 Wzór wniosku o wypłatę grantu
  Załącznik 9 Wymagania dla firmy – wykonawców instalacji w ramach projektu
  Załącznik 10 Wzór umowy powierzenia grantu

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2017 r. wzrósł o 81 MWp

  Ponad 12 500 nowych mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 81 MWp zostało przyłączonych do sieci w 2017 r., z czego najwięcej na terenie wschodniej i południowej Polski. Na obszarze działania PGE i Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych ponad dwa razy więcej instalacji niż na obszarze działania Enea i Energa Operator.

   

  Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

   

  Tylko w 2017 roku, do sieci elektroenergetycznej przyłączonych zostało około 12 518 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Najwięcej, bo aż 4158 mikroinstalacji fotowoltaicznych zostało przyłączonych przez PGE. Tauron przyłączył do sieci 4096 systemów, Enea 1802, a Energa dokładnie 2223 mikroinstalacje fotowoltaiczne.

   

  Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już 27 310 mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dynamice wzrostu mikroinstalacji świadczy fakt, że jeszcze w 2013 roku, w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

   

  Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

   

  Podobnie jak w przypadku liczby przyłączanych rok do roku mikroinstalacji, moc mikroinstalacji rośnie.

   

  W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 81,3 MWp, osiągając poziom 172,5 MWp. Wzrost na poziomie 81,3 MWp ciągu jednego roku to najwyższy wzrost w historii polskiego rynku mikroinstalacji.

   

  W 2015 roku, przyłączono łącznie około 22 MWp, czyli mniej niż w tym roku pojedynczy operator, jak Tauron, lub PGE. Dla porównania, w 2016 roku przyłączono prawie 65,6 MWp nowych mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

   

  Z roku na rok maleje jednak dynamika wzrostu rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z roku 2014 na 2015 moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 770%. Z roku 2015 na 2016 wzrost był na poziomie 187%. W ubiegłym roku, rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrósł o prawie 24% w stosunku do roku 2016.

   

  Energia generowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne

   

  Jak szacuje SBF POLSKA PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2017 r. osiągnęły potencjał do rocznej produkcji ponad 163 GWh energii elektrycznej.

   

  Od kilku lat zauważa się znaczący wzrost produkowanej energii przez mikroinstalacje PV. W 2017 roku nastąpił prawie 2 krotny wzrost produkowanej energii w stosunku do roku poprzedniego.

   

  Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roku było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię mógł stanowić w 2017 roku 0,1%.

   

  W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

   

  Do głównych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach należą osoby fizyczne.

   

  Źródło:  SFB Polska PV http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Europa coraz bardziej fotowoltaiczna

  Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny – wynika z raportu SolarPower Europe.

   

  Turcja dołączyła do sieci w 2017 około 1.79 GW mocy, osiągając przyrost na poziomie 214% względem roku poprzedniego. Pozostałe, największe rynki solarne w Europie, nie wypadły na tym tle porównywalnie dobrze. Niemcy – wzrost o 23%, Francja – wzrost o 59%, Holandia – wzrost o 70%. SolarPower Europe szacuje, że przyrost mocy na całym Starym Kontynencie wyniósł około 6%. Statystykę mocno zaniżyła Wielka Brytania, której tempo przyrostu mocy w fotowoltaice spadło o 54%. Udział poszczególnych państw w europejskim rynku systemów fotowoltaicznych w 2017 r. wyniósł: Turcja 21%, Niemcy 20%, Wielka Brytania 11%, Francja 10%, Holandia 10% i reszta Europy 28%.

   

  Mimo stosunkowo niskich przyrostów mocy w Europie, duże pieniądze na jej rozwój przeznaczają kraje rozwijające się. Według SolarPower Europe, moc fotowoltaiki na całym świecie osiągnęła 98.7 GW w 2017 r. To wzrost o niemal 30% w stosunku do 2016.

   

  Które z państw dominują w zwiększaniu swoich zasobów fotowoltaiki? Na samym podium ponownie ustawiły się Chiny, które zainstalowały niemal 53 GW dodatkowej mocy w trakcie zaledwie jednego roku. Na drugim miejscu są USA. W trakcie 2017 r. zbudowano tam kolejne 11.8 GW fotowoltaiki. W przeciwieństwie do Chin, tutaj tendencja jest wyraźnie spadkowa. W 2016 przyłączono około 20% więcej mocy. Trzecie miejsce zajęły Indie, które zepchnęły z podium Japonię. Hindusi dołączyli do sieci 9,6 GW fotowoltaiki. To wzrost o około 140% w stosunku do 2016, kiedy zamontowano jedynie 4 GW.

   

  Enmaro.com (Energy Market Observer)

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Odnawialne źródła energii i wymiana urządzeń grzewczych. Uzyskaj wysoką dotację!

  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego organizuje nabór wniosków do dwóch projektów, w których będzie można uzyskać dofinansowanie do montażu instalacji OZE oraz wymiany urządzeń grzewczych. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą uczestniczyć w obu projektach.

   

  W skład Subregionu Zachodniego wchodzą następujące jednostki administracyjne:
  • miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory,
  • powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski,
  • gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gorzyce, Godów, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

   

  Dwa projekty subregionalne – realna walka ze smogiem

   

  Walka ze smogiem i niską emisją wymaga czasu, determinacji, ale przede wszystkim wymaga również niemałych nakładów finansowych. Dotacje do wymiany urządzeń grzewczych czy dofinansowanie do coraz popularniejszych odnawialnych źródeł energii mogą przyspieszyć moment, kiedy nie będziemy musieli przejmować się niską jakością powietrza za oknem.

  Gminy i Powiaty Subregionu Zachodniego
  Oba projekty będą realizowane w tzw. „formule grantowej”, gdzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej będzie po stronie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zaś rekrutacja mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie będzie prowadzona w poszczególnych urzędach gmin biorących udział w projekcie. Po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, sam wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z przygotowanymi wytycznymi będą należały już do mieszkańca. Grant w ustalonej wysokości (zgodnie z podpisaną umową) będzie przekazywany po realizacji, odebraniu i rozliczeniu inwestycji.   

   


  Na co finansowanie i jakie korzyści?

   

  Dotację, w zależności od projektu, będzie można uzyskać do następujących technologii:

  – instalacje fotowoltaiczne
  – pompy ciepła do c.w.u.
  – kotły na pelet z biomasy,
  – kotły gazowe,
  – podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

   

  Możliwości instalacyjne będą weryfikowane podczas wizji lokalnych, gdyż wymaganymi załącznikami będą – w zależności od projektu – weryfikacje techniczne lub audyty. Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów zostaną określone w regulaminach, które będą opublikowane na stronach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz gmin biorących udział w projekcie.

   

  Informacje w sprawie naboru  można uzyskać osobiście w urzędach gmin biorących udział w projekcie.  W każdej z gmin biorących udział w projekcie odbędą się również spotkania informacyjne dla mieszkańców.

   

  Regulamin naboru

  Zał.1 Wzór wniosku o przyznanie grantu_2.1

  Zał.2 Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń_2.1

  Zał.3 Minimalny zakres testów i pomiarów, jakie musi wykonać firma wykonująca po montażu instalacji OZE

  Zał.4 Protokół_odbioru Zał.5 Karta weryfikacji technicznej_2.1

  Zał.6 Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych_2.1

  Zał.7 Formularz zapytania ofertowego_2.1

  Zał.8 Wzór_wniosku_o_wypłatę_grantu_2.1

  Zał.9 Wymagania dla firmy – wykonawców instalacji OZE w ramach projektu_2.1

  Zał.10 Wzór_karty_informacji_o_ilości_wyprodukowanej_energii

  Zał.11 Wzór_umowy_powierzenia_grantu

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Nowy typ akumulatora na “horyzoncie”

  Naukowcy z Uniwersytetu RMIT w Melbourne w Australii po raz pierwszy zademonstrowali działającą akumulatorową “baterię protonową”, która mogłaby przemodelować sposób zasilania naszych domów, pojazdów i urządzeń.

   

  Akumulator tego typu jest przyjazny dla środowiska i może, w wyniku dalszego rzwoju, przechowywać więcej energii niż obecnie dostępne baterie litowo-jonowe. Potencjalne zastosowania dla baterii protonowej obejmują domowe magazynowanie energii elektrycznej uzyskanej z paneli fotowoltaicznych, gdzie dotychczas w instalacjach typu off-grid stosuje się baterie akumulatorowe litowo – jonowe.

   

  Przy dalszych modyfikacjach i po osiagnięciu odpowiedniego stopnia technologicznego baterii protonowych znajdą one również zastosowanie do zasilania pojazdów elektrycznych.
   

  Jest to opracowana przez RMIT bateria protonowa podłączona do woltomierza. Działający prototyp ma energię na jednostkę masy, która jest już porównywalna z dostępnymi w handlu akumulatorami litowo-jonowymi.
  Działający prototypowy akumulator protonowy wykorzystuje elektrodę węglową jako magazyn wodoru, w połączeniu z odwracalnym ogniwem paliwowym do produkcji energii elektrycznej. To elektroda węglowa plus protony z wody dają baterię protonową, która jest ekologiczna, energetyczna i potencjalnie ekonomiczna – mówi główny naukowiec, profesor John Andrews.

   

  “Nasz najnowszy postęp jest kluczowym krokiem w kierunku tanich, zrównoważonych akumulatorów protonowych, które mogą pomóc w zaspokojeniu przyszłych potrzeb energetycznych bez dalszego niszczenia już i tak delikatnego środowiska” – powiedział Andrews.

   

  “W miarę jak świat zmierza w stronę zmiennej energii odnawialnej z natury, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i stawić czoła zmianom klimatycznym, wymagania dotyczące magazynowania energii elektrycznej będą olbrzymie.”

   

  “Bateria protonowa jest jednym z wielu potencjalnych czynników przyczyniających się do zaspokojenia tego ogromnego zapotrzebowania na magazynowanie energii. Zasilanie baterii z protonami może być bardziej ekonomiczne niż używanie jonów litu, które są wytwarzane z zasobów wzbudzających strach.”

   

  “Węgiel, który jest podstawowym surowcem używanym w naszej baterii protonowej, jest obfity i tani w porównaniu do obu stopów magazynujących metale wodorowe oraz litów potrzebnych do akumulatorów litowo-jonowych.”

   

  Podczas ładowania węgiel w elektrodzie wiąże się z protonami generowanymi przez rozszczepianie wody za pomocą elektronów z zasilacza. Protony są ponownie uwalniane i przechodzą z powrotem przez odwracalne ogniwo paliwowe, tworząc wodę z tlenem z powietrza w celu wytworzenia energii. W przeciwieństwie do paliw kopalnych węgiel nie pali się ani nie powoduje emisji w procesie.

   

  Eksperymenty naukowców wykazały, że ich niewielka bateria protonowa o aktywnej powierzchni wewnętrznej wynoszącej zaledwie 5,5 centymetra kwadratowego (mniejsza niż moneta 20 centów) była już w stanie przechowywać tyle energii na jednostkę masy, ile dostępne w handlu baterie litowo-jonowe. To było zanim akumulator został zoptymalizowany.

   

  “Przyszłe prace będą się teraz koncentrować na dalszej poprawie wydajności i gęstości energii poprzez zastosowanie atomowo cienkich warstwowych materiałów na bazie węgla, takich jak grafen, z celem baterii protonowej, która jest naprawdę konkurencyjna z akumulatorami litowo-jonowymi”, powiedział Andrews .

   

  Źródło:  

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Produkcja energii elektrycznej ze słońca w Szwecji

  Mimo, iż Szwecja położona jest znacznie bardziej na północ i cechuje się mniejszym nasłonecznieniem niż Polska, to według “PV Magazine” w Szwecji zdolność produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych PV osiagnęła poziom 231 MW. Jak wynika z poprzedniego wpisu na naszym blogu, według portalu gramwzielone.pl  aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekracza 150MWp.

   

  Pomimo róznych danych przedstawianych przez szwedzką agencję energetyczną Energimyndigheten, nowe statystyki wykazują, że Szwecja była największym rynkiem fotowoltaicznym w Skandynawii w 2017 roku.
  Według wstępnych danych szwedzkiej agencji energetycznej Energimyndigheten, Szwecja osiągnęła 231 MW łącznej mocy zainstalowanej PV na koniec grudnia 2017 r.

   

  W oparciu o dostępne dane, wartość energii elektrycznej pochodzącej z instalacji PV na rynku szwedzkim w ubiegłym roku wzrosła o 91 MW, co oznacza, że ​​rok 2017 oznacza największy odnotowany wzrost na szwedzkim rynku energii słonecznej.

   

  W porównaniu z rokiem 2016, kiedy nowe zarejestrowane moce fotowoltaiczne osiagnęły poziom tylko 13 MW, ubiegłoroczne wyniki stanowią znaczącą poprawę. W 2015 r. I 2014 r. w tym kraju odnotowano dodatkowy wzrost mocy o odpowiednio około 37,6 MW i 36,2 MW.

   

  Statystyki na 2016 r. zostały jednak opracowane w kwietniu zeszłego roku, a następnie zostały skorygowane w październiku. W skorygowanych danych, Energimyndigheten ogłosił, że nowo zainstalowana moc na 2016 r. wynosiła 79,2 MW, a łączna zainstalowana moc pochodzaca z instalacji PV na koniec tego roku wynosiła już 205 MW. Oznacza to, że liczby z zeszłego roku mogą również zostać zrewidowane w górę w ciągu tego roku.

   

  Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób nowa moc zainstalowana w ciągu ostatnich dwóch lat jest rzołożona na poszczególne lata, jest oczywiste, że Szwecja jest obecnie najbardziej dynamicznym rynkiem energii słonecznej w Skandynawii, biorąc pod uwagę, że Norwegia dodała w ubiegłym roku 18 MW, a Dania zaznała silnego skurczenia się rynku energii PV, z powodu na stopniowe wycofywanie programu zachęt dla energii ze źródeł odnawialnych.

   

  Silny wzrost odnotowany w ciągu ostatnich dwóch lat był również konsekwencją szeregu działań podjętych przez szwedzki rząd w celu ożywienia rynku, który został sparaliżowany przez wprowadzenie podatku od energii słonecznej na komercyjne instalacje PV. Oprócz zmniejszenia podatku o 98%, szwedzki rząd przydzielił dodatkowe fundusze na rabaty na energię słoneczną.

   

  Jeśli chodzi o najnowsze statystyki, Energimyndigheten informuje, że na łączną produkcję, 45% jest reprezentowana przez systemy PV do 20 kW (104 MW), podczas gdy instalacje o wielkości od 20 kW do 1 MW (119 MW) stanowią 52% zainstalowanej moc. Instalacje fotowoltaiczne przekraczające 1 MW pokrywają jedynie 3% mocy z 8 MW. Około 40% tej mocy znajduje się w prowincjach Västra Götaland, Sztokholm i Skåne.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  2017 najlepszym rokiem polskiej fotowoltaiki

  Portal GRAMwZIELONE.pl podsumował wyniki rozwoju fotowoltaiki w Polsce za rok 2017. Wskazano tam na cztery powody, przez które fotowoltaika w kolejnym roku w Polsce będzie rozwijała sie jeszcze lepiej.

   

  Po pierwsze, Ministerstwo Energii chce do 2020 roku zwielokrotnić moc elektrowni słonecznych w Polsce. Na decyzję resortu wpłynęły między innymi analizy Polskich Sieci Energetycznych, według których rozwój fotowoltaiki może mieć znaczny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

   

  Według portalu aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekracza 150MWp, podczas gdy 5 lat wczesniej było to zaledwie 2MWp. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii stwierdził niedawno, że docelowo do roku 2020 należy doprowadzić do wytworzenia z fotowoltaiki conajmniej 1000MW energii, chociż Polskie Sieci Energetyczne twierdzą, że powinno to być co najmniej 2000MW.

   

  Po drugie Polska ma największa w historii pule środków unijnych do wykorzystania na wsparcie odnawailnych źródeł energii. Ogólna pula środków przeznaczona na OZE do 2020 r. wynosi około:

   

  1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ok. 1,2 mld zł;
  2) Regionalne Programy Operacyjne – ok. 4,5 mld zł,
  3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – ok. 0,5 mld zł.
  Według informacji portalu – funduszy jest tak dużo, że większośc samorządów nie radzi sobie z ich wydatkowaniem, wydając 2 do 4 procent środków zaplanowanych do wydania na ten rok. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, wśród liderów wydatkowania funduszy unijnych z obecnej perspektywy są województwa: pomorskie, wielkopolskie i opolskie, gdzie zakontraktowano już ponad 10 proc. środków. Najsłabiej sytuacja wygląda na Podlasiu, w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim, gdzie zakontraktowano poniżej 3 proc. dostępnych funduszy. Różnice między regionami są naprawdę bardzo duże ─ zaznacza resort rozwoju.

   

  Po trzecie w ostanim czasie ceny modułów fotowoltaicznych znacznie spadły za sprawa Chin, które wiodą prym w wielkości zainstalowanej mocy w fotowoltaice (43 GW na koniec 2015 r. i 20 GW w I połowie 2016 r.!).

   

  Po czwarte, dynamicznie rośnie liczba prosumentów. Według danych Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, na chwilę obecną w Polsce mamy już 153 MW łącznej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, domowych systemów jest ponad 11,2 tys. na łączną moc ponad 62 MW, z czego najwięcej zamontowano w I połowie 2016 r. Trend powinien się utrzymać, sprzyja temu także wzrost sprawności ogniw fotowoltaicznych (np. dzięki wdrożeniu technologii PERC), nowe systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej, a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla mikroinstalacji o mocy do 40 kWp.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Śnieg i jego gromadzenie się na panelach fotowoltaicznych

  Tradycyjne dachy projektowane są tak, aby mogły utrzymać zgromadzony śnieg minimalizując możliwość jego ześlizgnięcia się. Niekontrolowane ześlizgnięcie śniegu z dachu może powodować szereg zagrożeń dla ludzi i różnych obiektów zanajdujących się w obszarze możliwego upadku nagromadzonego śniegu. W przypadku zainstalowanych na dachu paneli fotowoltaicznych istnieje jednak konieczność możliwie najszybszego usunięcia śniegu zalegającego na ich powierzchni.Taki zabieg jest konieczny, ponieważ w przeciwnym przypadku warunki pracy całej instalacji ulegają drastycznemu pogorszeniu lub mogą całkowicie zakłócić jej pracę. Dachowe instalacje fotowoltaiczne pokryte śniegiem podczas długich okresów zimowych będą staja się mało użyteczne z powodu znacznego spadku efektywności energetycznej. Z kolei zima jest porą roku, kiedy energia staje się najbardziej potrzebna. Na skuteczne zapobieganie zaleganiu śniegu na powierzchni paneli słonecznych ma wpływ technologia wykonania powierzchni paneli fotowoltaicznych. Technologia taka zapewnia uzyskanie minimalnego współczynnika tarcia śniegu na powierzchni paneli. W połączeniu z dobrze dobraną konstrukcją dachu (jego odpowiednim nachyleniem) można zminimalizować możliwośc zalegania śniegu na powierzchni paneli fotowoltaicznych. Należy rownież zdawać sobie sprawę, że również inne czynniki pogodowe mogą mieć wpływ na gromadzenie się śniegu na powierzchni ogniw słonecznych.

   

  W przypadku bardzo niskich temperatur nastąpi przyleganie śniegu do powierzchni paneli.
  Taka sytuacja może również pojawić się w przypadku, gdy powierzchnia paneli była przed opadami śniegu pokryta cienką warstwą lodu. By uniknąć mozliwości gromadzenia się śniegu na powierzchni paneli fotowoltaicznych rozważano różne sposoby, z których większość nie była możliwa lub opłacalna w powszechnym zastosowaniu. Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w dodatkowe przewody grzejne mogła by doprowadzić do tego, że energia elektryczna wykorzystana do podgrzania paneli mogła by przekroczyć ilość energii wytworzonej przez intalację fotowoltaiczną. To czyni takie rozwiązanie nieekonomicznym. Z kolei rozważane rozwiązania mechaniczne okazały się zbyt skomplikowane i drogie, aby mogły być stosowane w powszechnym użytku. Jedynym skutecznym rozwiązaniem (ale z innymi zagrożeniami dla środowiska) jest ręczne usunięcie nagromadzonego na powierzchni paneli fotowoltaicznych śniegu. Po jego usunięcu wymagane jest zastosowanie odpowiedniego środka (takiego jak środka do usuwania oblodzenia na szybach samochdowych) do usunięcia oblodzenia.

  Aby móc w pełni wykorzystać panele słoneczne w zimie, warto zastosować się do poniższych wskazówek. Pozwolą one wyprodukować tyle energii, ile to możliwe.

   

  Instalacja paneli słonecznych pod większym kątem. Większe przechylenie pomoże panelom wygenerować więcej energii, gdy słońce będzie świecić niżej nad horyzontem.
  Skierowanie paneli słonecznych na południe. Pozwala to uzyskać więcej światła słonecznego.
  Unikanie zgrabiania śniegu z dachowych paneli słonecznych. Może to doprowadzić do porysowania lub uszkodzenia paneli, a także może być niebezpieczne. Jeśli panele są wystarczająco pochylone, śnieg powinien stopić się dość szybko.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Panele fotowoltaiczne wpływ zacienienia

  Już podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę, by jej usytuowanie czy to na dachu czy na stelażu nie było powodem długotrwałego jej zacienienia w ciagu dnia. Zacienienie instalacji może być spowodownae przez różne czynniki takie, jak sąsiadujące budynki, otaczające miejsce instalacji drzewa, kominy, daszki, anteny i inne niepozorne wydawać by się mogło elementy rzucające cień na powierzchnie paneli.

   

  Z przeprowadzonych obserwacji wynika, iż nawet niewielki cień padający na powierzchnię panelu może zmniejszyć jego wydajność nawet o 1/3. Spadek ten jest spowodowany tym, iż w obszarze zacienionym powstaje odwrócenie polaryzacji napięcia. To z kolei powoduje, iż zachowuje się ono jak opornik będący odbiornikiem energii, która idzie na straty. W wyniku powstałych strat następuje nagrzanie obszaru zacienionego. To z kolei może spowodować w skrajnych przypadkach uszkodzenie zacienionego ogniwa. Większość producentów wyposaża panele w diody bocznikujące (by-pass), które wyłączają zasłonięte ogniwa, by te nie zakłócały działania pozostałych.

   

  Aby zapobiec tego typu zjawiskom lub zminimalizować ich powstawanie podczas projektowania instalcji fotowoltaicznej dokonuje się dokładnej analizy ewentualnych obiektów mogących rzucać cień na ogniwa projektowanej instalacji. W tym celu stosowane sa komputerowe metody analizy sytuacji nasłonecznienia instalacji w ciągu dnia w oparciu dane usytuowania geograficznego projektowanej instalacji i śledzenie trajektorii słońca. Dzięki takim działaniom można zminimalizować powstawanie zacienienia instalacji, co pozwoli na jej długotrwałą bezawaryjną pracę i jej optymalną wydajność.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Panele fotowoltaiczne Ubezpieczenia od szkód

  Gothaer TU SA

  Towarzystwo ubezpieczeniowe Gothaer TU SA szacuje, że w Polsce istnieje szeroka grupa zwolenników instalowania instalacji fotowoltaicznych. Zaliczają się do nich rolnicy (56%), prywatni przedsiębiorcy i kierownicy (odpowiednio 70% i 61%) oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych (56%) i wielorodzinnych (62%). Towarzystwo ubezpieczeniowe Gothaer TU SA oferuje wszystkim zainteresowanym właścicielom mikroinstalacji fotowoltaicznych ubezpieczenie ich od szkód powstałych w wyniku gradu, huraganu, pozaru i innych zdarzeń losowych a także od kradzieży. Potencjał rynku produkcji energii OZE jest duży. Według szcunków „Krajowego planu rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” ok 2,5mln osób będzie wykorzystywać tego typu instalacje.

   

  Ochroną ubezpieczeniową towarzystwo Gothaer TU SA może objejmować zarówno instalacje fotowoltaiczne jak i kolektory słoneczne wraz z całą instalacją oraz wyposażeniem. Oferowana ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych (m.in. dewastacji, gradu, naporu śniegu, powodzi, pożaru, przepięcia, uderzenia pioruna etc.). Ponadto ubezpieczenie obejmuje również utratę paneli wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, czy rozboju. Zgodnie z wypowiedzią Anny Materny, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU SA:

   

  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym także koszty rozbiórki, demontażu niezdatnych do użytku elementów, ich wywóz, składowanie lub utylizację..

   

  PZU SA

  Kolejnym graczem na rynku ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych jest PZU. W tym przypadku oferta ta jest jednak skierowana tylko do właściecieli mikroinstalacji, będącymi klientami firmy Tauron. W ramach ubezpieczenia oferowanego przez PZU instalacja fotowoltaiczna jest chroniona od szkód powstałych w następstwie jednego ze zdarzeń: ognia, dymu i sadzy, pioruna, upadku statku powietrznego, huku ponaddźwiękowego, eksplozji, lawiny, powodzi, przepięcia, opadu, huraganu, gradu, śniegu i lodu, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, awarii instalacji.

  W ramach ubezpieczenia pokrywane są również straty finansowe spowodowane wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji oraz szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym zakresem ubezpieczenia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia i jego warunki opisane są w regulaminie dostępnym pod adresem Regulamin.

   

  BOŚ

  Równiez BOŚ oferuje ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych dla swoich klientów korzystajacych z kredytu na zakup i montaż tego typu instalacji. Stosowne warunki tego ubezpieczenia możemy poznać po zaanajomieniu sie z treścią Regulaminu.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Fotowoltaika na wzrost cen prądu – Newseria

  Według informacji zamieszczonych w serwisie Newseria prowadzona obecnie polityka energetyczna, której główny filar stanowi węgiel, spowoduje w przyszłości  wzrost kosztów energii elektrycznej dla konsumentów. Poziom wzrostu prognozowany na  4 proc. rocznie – jak szacują eksperci. Wdług autorów tekstu skłoni to  gospodarstwa domowe do inwestycji we własne źródła energii. Ich zdaniem koszt energii wyprodukowanej przez przydomową instalację fotowoltaiczną nie przekracza dzisiaj 0,30 zł/kWh. Dane Instytutu Energii Odnawialnej pokazują, że na zamontowanie takich instalacji z roku na rok decyduje się coraz więcej osób.

   

  Według opinii udzielonej dla serwisu Newseria przez Tomasza Podgajniak, wiceprezesa Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej – Jeżeli tempo spadku kosztów w fotowoltaice będzie tak szybkie jak dotychczas, nie ma w Polsce żadnego sektora, który byłby w stanie z nią konkurować. W takim przypadku opłaca się kupić jeden albo nawet dwa akumulatory za 350 zł i w dzień ogrzewać, a w nocy tylko się oświetlać, ewentualnie oglądać telewizję – i mamy 100 proc. zapotrzebowania na energię pokryte z własnego dachu.

   

  W oparciu o  ubiegłoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, opracowanego przez Instytut Energii Odnawialnej, łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wyniosła ok. 199 MW, z czego połowa to moc zainstalowana w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, które nie korzystają z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w takich mikroinstalacjach są osoby fizyczne, które w 90 proc. przypadków mają mniejsze instalacje, do 10 kW.

   

  W samym 2016 roku w fotowoltaice powstało ponad 101 MW nowych mocy (z czego około 73 MW zainstalowanych w mikroinstalacjach), a obroty na tym rynku sięgnęły ok. 550 mln zł. Dane IEO wskazują, że w tej chwili fotowoltaika najprężniej rozwija się właśnie w segmencie osób fizycznych.

   

  – Energetyka prosumencka na pewno za chwilę się rozwinie. 15-proc. udział właścicieli budynków mieszkalnych w całym rynku to klienci, których w pierwszej kolejności straci energetyka konwencjonalna. Tym samym zacznie bankrutować, bo nie będzie miała przychodów. Nie da się natomiast w nieskończoność podnosić cen energii, bo nikt jej nie kupi, a w szczególności gospodarka. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tak długo jak słońce, wiatr i woda nie są opodatkowane drakońskimi podatkami, tak długo paliwo jest za darmo – mówi Tomasz Podgajniak.

   

  Wiceprezes PIGEOR podkreśla, że w OZE głównym kosztem jest kapitał, który trzeba zainwestować w instalację fotowoltaiczną, natomiast ten wydatek w niedługim czasie się zwraca.

   

  – Ponieważ koszty kapitałowe zależą od kosztów energii, mamy do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym. Im tańsza będzie energia, tym mniejsze będą nakłady inwestycyjne, więc docelowo energetyka odnawialna wygra. Co do tego nie ma wątpliwości, pytanie, w jakim czasie to nastąpi. Natomiast w przypadku energetyki tradycyjnej, konwencjonalnej, elektrowni cieplnych, które wykorzystują paliwa stałe lub gaz, istotnym kosztem wytworzenia energii jest właśnie paliwo, to jest koszt zmienny. Dzisiaj w przypadku węgla to jest 12–13 zł za GJ, w przypadku biomasy 30–40 zł, a w przypadku gazu ziemnego – około 40 zł. Te koszty wcale nie będą malały, ponieważ paliw będzie coraz mniej – mówi Tomasz Podgajniak.

   

  Wiceprezes PIGEOR zwraca też uwagę na fakt, że dzisiejsze niskie koszty funkcjonowania energetyki konwencjonalnej wynikają wyłącznie z faktu, że w latach 70. i 80. poniesiono ogromne nakłady na budowę sektora energetycznego w Polsce.

   

  – To wtedy zbudowaliśmy większość potencjału, który dzisiaj jest. On był potem modernizowany, ale nie pamiętam, żeby powstała jakaś nowa elektrownia po 1990 roku – mówi Tomasz Podgajniak. – OZE mają co najmniej kilka zalet, przede wszystkim wykorzystują zasób, który dociera do nas za darmo, więc z czasem koszty będą coraz mniejsze. Ta energetyka może być instalowana wszędzie, bzdurą jest mówienie, że w Polsce nie ma ku temu warunków słonecznych czy wiatrowych. Gorzej z hydrologicznymi, ale i to dałoby się poprawić. Ogółem krajowe zasoby OZE są wystarczające, żeby docelowo pokryć wszystkie nasze potrzeby.

   

  Jak ocenia, przy obecnej rosnącej wydajności paneli fotowoltaicznych, 11 tys. km kw. paneli słonecznych pozwoliłoby pokryć krajowe zapotrzebowanie energetyczne. Fotowoltaika jest coraz tańsza, dlatego z czasem takie inwestycje będą coraz łatwiej dostępne. Może to spowodować całkowitą zmianę podejścia konsumentów do wykorzystania zasobów i oszczędzania energii.

   

  – Kiedy konsument staje się prosumentem, zmienia swoją optykę. Zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie marnuje pozyskiwanej energii albo jak ją wykorzystywać w sposób optymalny. Dzisiaj nie zastanawiam się, czy włączyć czajnik, żeby zrobić herbatę o godzinie 20.00 czy 6.00 rano, robię ją wtedy, kiedy chcę. Ale za chwilę może się okazać, że opłaca mi się włączyć lodówkę o godzinie 12, w dolinie cenowej, a wyłączyć ją o 20.00, kiedy system ma największe zapotrzebowanie i ceny powinny być jak najwyższe – mówi wiceprezes PIGEOR.

   

  Całość artykułu można przeczytać na stronach Agencji Informacyjnej Newseria.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  EKOkredyt Prosument II

  KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

  Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

  • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej,
  • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji,
  • projekt instalacji, zawierający w szczególności:schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”),
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk),
  • kosztorys,
  • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku i sporządzonym przez osobę posiadającą
  • uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej,
  • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną,
  • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie,
  • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub
  • oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych,
   dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
  • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych,
  • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW,
  • otwarcie/ posiadanie prowadzonego przez Bank rachunku:oszczędnościowo-rozliczeniowego, w przypadku osób fizycznych,
   lub bieżącego, w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
  • Sprawdź, czy zgromadziłeś wszystkie wymagane dokumenty z załączoną listą.

  KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

  Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

  • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją,
  • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
  • potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”,
  • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez
  • porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
   odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia,
  • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:informację na temat nazwy i
  • adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce,
  • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat,
  • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie “Prosument”,
  • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu,,
  • wniesienie prowizji przygotowawczej przedstawienie faktur lub imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych, dokumentujące poziom poniesionych Kosztów kwalifikowanych,
  • zapewnienie na rachunku w Banku środków na pobranie prowizji za uruchomienie oraz składki ubezpieczenia instalacji (jeśli dotyczy),
  • dokonanie cesji ubezpieczenia instalacji na Bank (jeśli dotyczy),
  • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego (jeśli dotyczy),
  • w przypadku zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, za warunek do uruchomienia kredytu uznaje się zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz:
  • a) udokumentowanie dokonania opłat niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru,
  • b) przedstawienie potwierdzenia złożonego we właściwym sądzie prawidłowo sformułowanego, kompletnego wniosku o wpis zastawu na rzecz BOŚ S.A., opatrzonego pieczęcią właściwego sądu (prezentata sądowa dokumentująca jego złożenie we właściwym sądzie),
  • pozytywny wynik kontroli przedsięwzięcia, o ile przedsięwzięcie zostanie wytypowane do przeprowadzenia takiej kontroli.
  • Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest również dostarczenie do Banku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego:
  • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub umowę kompleksową, do której zawarcia, na podstawie przepisów prawa, zobowiązany jest prosument oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane),
  • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),

  KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

  By utrzymać dotację należy:

  • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości),
  • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją,
  • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację,
  • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.
  • Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.
  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Program Smog dofinansowania

  WFOŚ uruchomił program Smog dofinansowania do pompy ciepła i pieca gazowego.

   

  Eliminacja niskiej emisji w wyniku wymiany nieefektywnego systemu ogrzewania domu, to najbardziej skuteczna metoda z  zanieczyszczeniem powietrza. Dofinansowania do pomp ciepła  i fotowoltaiki mobilizują świadomych mieszkańców domów do inwestowania w komfortowe sposoby ogrzewania. W  tabeli podajemy wysokości dofinansowania do poszczególnych źródeł wytwarzania ciepła i energii.

   

  Kwota dotacji, na zakres rzeczowy określony w tabeli poniżej wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

   

  Ostateczna wysokość dotacji
  nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

   

  Składanie wniosków do udziału w programie Smog stop 2017 dofinansowanie zadań można realizować od 15.05.2017r do 26.05.2017r. Zadanie natomiast można zrealizować do 31.05.2018r.

   

  Maksymalna wysokość dotacji obliczona zostanie na podstawie danych zawartych we Wniosku.

   

  We wniosku można również ująć zadania wyszczególnione w poniższej tabeli.

   

  Kwota dotacji, na zakres wymieniony poniżej  wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

   

  Warto się pośpieszyć bo pula pieniędzy jest ograniczona świadczy o tym krótki termin przyjmowania wniosków.

   

  Nasza firma pomoże Ci wypełnić wniosek, określi koszty inwestycji, wykona projekty instalacji.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Budownictwo energooszczędne

  Rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce idzie w parze z technologiami OZE.

  Budownictwo energooszczędne
  Budownictwo energooszczędne oraz powstające według standardu pasywnego, w Polsce jest rzadkością. Do tej pory powstało ok. 100 budynków.

   

  W Polsce nie ma tak naprawdę definicji budynku energooszczędnego. Każdy deweloper może nazywać swój dom energooszczędnym i to bez żadnych konsekwencji.

   

  Standard budowy budynków pasywnych, jest bardzo dokładnie zdefiniowany – przynajmniej w teorii – więc architekci i deweloperzy, którzy szczycą się budowaniem obiektów pasywnych, powinni trzymać się zasad i kryteriów opracowanych przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.

   

  Jakie są korzyści z inwestycji w bardziej efektywny energetycznie budynek?

   

  Jest to specyficzny sposób budowy, gwarantujący niskie koszty utrzymania – mniejsze zużycie energii, rzadsze remonty, dostarczający niepowtarzalny komfort mieszkańcom – zarówno jeśli chodzi o stałą równomierną temperaturę i jakość powietrza oraz akustykę wewnątrz budynku. Budynek jest oczywiście ekologiczny – do minimum ograniczamy zanieczyszczenie powietrza i emisję C02 .

   

  Dużą szansę dla rozwoju budownictwa w standardzie pasywnym jest rosnąca świadomość ekologiczna Polaków związana z zanieczyszczeniem powietrza.

   

  Budowa domu energooszczędnego i pasywnego ma sens, co wynika z analizy poniższego wykresu. Dobrze zbudowany dom funkcjonuje przez 100 lat, w tym czasie wydajemy na jego utrzymanie pokaźną sumę pieniędzy.

   

  Rys. 1 Zużycie energii w gospodarstwie domowym.

   

  ogrzewanie 78% przygotowanie c.w.u. 11% pozostałe urządzenia 4,5% chłodzenie mrożenie 3% pranie gotowanie zmywanie oświetlenie 1%

   

  O ile jest droższa budowa domu w standardzie energooszczędnym, a jakie oszczędności będzie można wygenerować w latach dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii budowy i technologii OZE?

   

  Budownictwo energooszczędne oraz budynki pasywne w pewnych elementach procesu budowy są droższe, a w innych są tańsze niż w budynkach budowanych tradycyjnie. Droższymi elementami inwestycyjnymi będą:

   

  projekt, który wymaga indywidualnego podejścia do każdej inwestycji, zintegrowania wszystkich branż: instalacji, konstruktora, wnętrz oraz szczegółowości detali wykonawczych

  • niespotykanej w projektach gotowych,
  • materiały izolacyjne – potrzeba ich więcej i lepszej jakości,
  • okna – również lepszej jakości,
  • centrala wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
  • Ponadto porównując budynek tradycyjny do budynku w standardzie pasywnym nie możemy brać pod uwagę tylko kosztów inwestycyjnych oraz kosztów energii zużytej na ogrzewanie i chłodzenie.

  Z kolei elementy obniżające koszty inwestycyjne to brak komina, brak murowanych kanałów wywiewnych, mniejsze źródło ciepła i chłodu.

   

  Z analiz wynika, że budownictwo energooszczędne to dodatkowy koszt inwestycji o ok. 10-15 proc. Jeśli inwestor chce mieć budynek zeroenergetyczny – w tym wykorzystywać OZE – i obniżyć rachunki za zużywaną energię do zera, to koszt ten wzrośnie o następne 5 proc.

   

  Budynki pasywne to budynki o wyższej klasie komfortu, zdrowia i ekologii.

   

  Dobrą analogią jest tutaj rynek samochodów. Kryterium decyzji między zakupem Toyoty elektrycznej i starego Fiata, rzadko będzie tylko cena zakupu albo fakt, że Toyota jest bardziej ekonomiczna w jeździe, ale raczej cały szereg kryteriów – wygoda, komfort, prestiż, marka, trwałość itd.

   

  Często pomijanym aspektem jest długotrwałe utrzymanie się dobrej ceny nieruchomości na rynku. Jeśli wszystkie dodatkowe koszty związane ze standardem pasywnym zwiększają wartość budynku, to po sprzedaży domu/budynku początkowy inwestor odzyska wartość dodatkowej inwestycji. Budynki w standardzie pasywnym będą spełniać wszystkie normy efektywności energetycznej na wiele lat do przodu. W takim wypadku dodatkowe koszty nie są żadnymi kosztami, a raczej świetną inwestycją, która się po prostu inwestorowi zwróci.

   

  Na jakie technologie OZE do produkcji energii elektrycznej czy ciepła warto zwrócić uwagę projektując dom energooszczędny i jakie mogą one dać wymierne korzyści?

   

  W przypadku domów w standardzie pasywnym coraz częstszym rozwiązaniem jest wykorzystanie różnego typu pomp ciepła i fotowoltaiki. To bardzo dobre i rekomendowane rozwiązanie pozwalające na przekształcenie budynku w standardzie pasywnym w obiekt w standardzie Passive House Plus lub Passive House Premium, czyli budynku, który wytwarza roczne nadwyżki energii w stosunku do zapotrzebowania. Taka nadwyżka może być następnie wykorzystana w zapowiadanych powszechnie pojazdach elektrycznych.

   

  Pompy ciepła są dobrym rozwiązaniem, gdyż zwykle dysponują one wystarczającą mocą, by ogrzać budynek pasywny zimą, a jednocześnie pozwalają również na chłodzenie aktywne lub pasywne budynku latem. Fotowoltaika natomiast doskonale uzupełnia się z budynkiem w standardzie pasywnym, gdyż dzięki prostszej zwykle bryle budynku pasywnego i jego lokalizacji względem stron świata, koszty montażu instalacji są niższe, a jej sprawność jest wyższa. No i instalacja PV może dostarczać energię elektryczną do pompy ciepła – bezpośrednio lub pośrednio po oddaniu i odbiorze energii elektrycznej z sieci wykorzystując zasadę opustów.

   

  Jak w zakresie budownictwa energooszczędnego zmienia się polskie i unijne prawo? Jakie wprowadza wymogi?

   

  Polskie prawo nie narzuca na branżę żadnych standardów energooszczędnych za wyjątkiem tych wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Te wymogi zaostrzane są co dwa lata.

   

  Natomiast prawo unijne, a dokładnie dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków z 2010 r., wymaga jednak, aby od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej, a od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki, powstawały w standardzie NZEB  – niemal zero-energetycznym.

   

  W Belgii już teraz dyrektywa obowiązuje.

   

  Podsumowanie

   

  Technologie OZE jakimi są pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne będą stosowane w budownictwie pasywnym jako główne nośniki energii. Zasilanie pomp ciepła energią słoneczną to swojego rodzaju perpetuum mobile. Instalacja fotowoltaiczna może również zaopatrywać w prąd twoje środki lokomocji – auta i skutery elektryczne. Dzisiaj również takie marki jak Bosch, Makita w elektronarzędziach przechodzą na zasilanie akumulatorowe, które mogą być ładowane energią słoneczną zainstalowaną na twoim dachu.

   

  Zachęcam również do przeczytania artykułu lokata pieniędzy na własnym dachu.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Dofinansowanie w programie Region

  Dofinansowanie do źródeł odnawialnych

   

  Zbliżają się dofinansowania do źródeł odnawialnych – Dofinansowanie w programie Region.

  Portal gramwzielone zapowiada zbliżające się dofinansowania z funduszu z programu Region.

   

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad założeniami programu Region. Dofinansowanie ma polegać na udzielaniu preferencyjnych pożyczek. Przedmiotem kredytowania – mają być inwestycje m.in. w obszarze domowych mikroinstalacji OZE, na które NFOŚiGW udostępniał wcześniej dofinansowanie w zakończonym programie Prosument.

   

  Dofinansowanie w programie Region tu dopuszcza się – możliwość przekazania środków z programu Region na wkład własny dla przedsięwzięć finansowanych z bezzwrotnych środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wiadomo, że budżet całego programu System wyniesie 782 mln zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano budżet w wysokości 32 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – 750 mln zł.

  NFOŚIGW zakłada, że program Region będzie realizowany do 2023 r. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych zostaną określone indywidualnie przez poszczególne WFOŚiGW.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Smart panele fotowoltaiczne

  SmartEkoDom zamontował jedną z pierwszych w Polsce instalację z  nowym typem inteligentnych modułów fotowoltaicznych.

   

  Instalacja znajduje się w Pawłowicach. Smart panele fotowoltaiczne dzięki zaawansowanej elektronice MLPE (Module-Level Power Electronics), zainstalowanej do puszki przyłączeniowej modułu i komunikacji bezprzewodowej mogą bezpośrednio dokonywać optymalizacji mocy. System Tigo może monitorować instalację, a w razie potrzeby  bezpiecznie odłączyć poszczególne panele. Technologia ta umożliwia zainstalowanie do 30 %  dłuższych łańcuchów, co w znaczący sposób obniża koszty instalacji.

   

  Inteligentne moduły IBC SOLAR korzystają z bezprzewodowej transmisji danych. Komunikując się z bramką systemu, wysyłają aktualne dane odnośnie produkcji, napięcia i prądu każdego poszczególnego modułu. Dzięki webowej aplikacji inwestor ma zawsze dostęp do aktualnych danych na temat produkcji oraz wszelkich zaistniałych zdarzeń systemu.  Pozwala to na podejmowanie błyskawicznych decyzji, w sprawach utrzymania funkcjonalności i konserwacji systemu. Szybka reakcja skraca czas przerw w pracy systemu. Monitoring oczywiście jest dostępny również na platforomy iOS oraz Android.

   

  Technologia SMART  (Smart panele fotowoltaiczne) w każdym module fotowoltaicznym umożliwia optymalny przepływ energii. Jest on niezwykle przydatny w przypadku równoległych połączeń łańcuchów z modułami. Przepływ energii we wszystkich „nie inteligentnych” modułach jest zawsze ograniczony wydajnością najsłabszego panela. Spada więc całkowita wydajność systemu. Technologia dopasowania impedancji w modułach SMART umożliwia gładki i optymalny przepływ energii pomiędzy poszczególnymi modułami. Umieszczenie MPP Trackera w każdym z modułów umożliwia udostępnienie nowych, wcześniej zupełnie niedostępnych miejsc na połaciach dachowych. Zacienienia powodowane wykuszami, kominami, antenami i innymi obiektami umieszczonymi na dachach od tej chwili nie będą oznaczać martwych punktów dla systemów PV. Wbudowany MPP tracker  udostępnia umieszczenie modułów w przejściowo zacieniowanym obszarze. Umożliwia zbudowanie łańcucha, w którym panele będą umieszczone na różnych połaciach dachowych o różnym kącie nachylenia.

   

  Ilość MPP Trackerów w inwerterze z panelami SMART nie ma najmniejszego znaczenia. Można śmiało zastosować falownik tylko z jednym MPP trackerem dla łańucha paneli ciągnącego się od wschodniej poprzez południową, aż do zachodniej połaci.

  Więcej informacji: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/23765/moduly-fotowoltaiczne-ibc-solar-z-technologia-smart

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Pompa-ciepla-fotowoltaika

  Pompa ciepła fotowoltaika jest naturalnym sposobem osiągnięcia samowystarczalnego źródła energii cieplnej, potrzebnej do ogrzewania Twojego domu.

   

  Fotowoltaika to źródło prądu, pompy ciepła to wydajne przenoszenie ciepła ziemi lub powietrza, z zewnątrz budynku do jego środka. Pompy ciepła charakteryzują się współczynnikiem COP (ang. Coefficient Of Performance) na poziomie od 4 do 5,1 gruntowe nawet 6,0. Prościej można powiedzieć, że  współczynnik ten decyduje ile ciepła energii grzewczej zostanie wytworzone np. z 1kW energii elektrycznej. I tak przy współczynniku COP=5 z 1 kW pompa ciepła wytworzy 5kW energii cieplnej. Zysk jest więc nieporównywalny z grzaniem wody bezpośrednio z grzałką elektryczną – tutaj występują jedynie straty energii. Oczywiście w pompę ciepła trzeba zainwestować dużo większe pieniądze niż w grzałkę elektryczną. Tyko należy sobie przypomnieć, że do niedawna wszystkie żarówki też były żarnikowe po 100 wat, dzisiaj używamy prawie wszędzie żarówek ledowych 10 W. Pompy ciepła fotowoltaika to niewątpliwie teraźniejszość i przyszłość ogrzewania budynków. Odpowiedzią na pytanie czy połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki to dobry pomysł jest oczywiście Tak. Nowa ustawa OZE wprowadziła pojęcie opustu (oddając do sieci 1kW możemy odebrać 0,8 kW), które w przypadku pomp ciepła świetnie się sprawdzi. Charakterystyka wytwarzania energii przez panele słoneczne jest jak na rys. 2.

   

  Dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna powinna uwzględniać tzw. profil zużycia energii w Twoim budynku. Powinna być zatem przewymiarowana w dobrym znaczeniu tego słowa. To przewymiarowanie produkcji w okresie wiosenno-letnim pozwoli przy zastosowaniu opustów („magazynowaniu energii w sieci elektrycznej”) zapewnić zasilanie pompie ciepła.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

  Jeżeli czytałeś już o instalacji on-grid oraz off-grid to pewnie już się domyślasz że instalacja fotowoltaiczna hybrydowa to połączenie tych dwóch w jedną.

   

  Masz rację, ponieważ system ten produkuje energie z paneli fotowoltaicznych, następnie energia ta zużywana jest przez odbiorniki domowe. Niewykorzystana część magazynowana jest w akumulatorach. Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa umożliwia zapewnienie niezależności energetycznej również w czasie braku energii, którą pobieramy od energetyki. Za pomocą oprogramowania inwertera mamy pełną kontrolę nad ilością magazynowanej energii.

   

  Mieszkasz w domu, prowadzisz działalność gospodarczą, masz podłączenie do sieci energetycznej lecz potrzebujesz stałej dostawy prądu? Potrzebujesz by lodówka pracowała od 2-5h lub specjalistyczne urządzenie nie przestało pracować? Ta instalacja jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli chcesz skontaktuj się z nami podpowiemy doradzimy jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze.

   

  Schemat funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej „hybrydowej”:

   

  Zaletą tego systemu bez wątpienia jest bezpieczeństwo dostawy energii oraz bezobsługowość. Jednocześnie wzrastają koszty, ponieważ potrzebny jest inny inwerter oraz akumulatory.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Instalacja fotowoltaiczna off-grid

  Instalacja fotowoltaiczna off-grid

  Idea instalacji fotowoltaicznej off-grid polega na całkowitym uniezależnieniu się od sieci energetycznej. Podczas wichury gdy pozrywa sieć energetyczną, podczas przeciążenia sieci w wigilię lub w przypadku kiedy mieszkasz z dala od linii energetycznych to instalacja fotowoltaiczna off-grid jest właśnie dla Ciebie.

   

  Schemat instalacji off-grid:

   

  Rodzaje dostępnych u nas paneli fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji montażowych znajdziesz tutaj.

   

  Zaletą instalacji fotowoltaicznej off-grid jest niezależność, ponieważ na swoim dachu mamy własną elektrownię. Energia wyprodukowana przez moduły fotowoltaiczne przesyłana jest kablami do inwertera. Obecnie dysponujemy inwerterem, który ma wbudowany regulator ładowania. Jest to niezbędny element potrzebny do prawidłowego funkcjonowania magazynów energii (akumulatorów). Produkowana energia z ogniw fotowoltaicznych jest prądem stałym(DC). Chcąc korzystać z urządzeń w naszych domach, które funkcjonują na prądzie zmiennym(AC), musimy posiadać inwerter. Ze względu na konieczność montażu akumulatorów system taki jest droższy od systemu on-grid. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak funkcjonuje system on-grid lub hybrydowy zobacz tutaj.

   

  Instalacja fotowoltaiczna umożliwia przez długi okres czasu, bo przez 30lat bez obsługowo, pozyskiwać energię elektryczną. Jest to niewyczerpane źródło energii, w dodatku dostępne dla każdego.

  Podsumowując system off-grid :

   
  Plusy 

  + Niezależność od sieci energetycznej

  + W miejscach gdzie nie ma sieci energetycznej niższe koszta w porównaniu do agregatu prądotwórczego,

  + Bezobsługowość

   

  Minusy: 

  – większy koszt początkowy (koszt akumulatorów)

   

  Funkcja trackback/Funkcja pingback
  - instalacja-fotowoltaiczna-hybrydowa.Masz zawsze prąd i światło w domu. - […] czytałeś już o instalacji on-grid oraz off-grid to pewnie już się domyślasz że instalacja fotowoltaiczna hybrydowa to połączenie tych […]

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Instalacja fotowoltaiczna on-grid

  Instalacja fotowoltaiczna on-grid 

   

  Czy zastanawiałeś się jak zmniejszyć rachunki za prąd? Jednym z rozwiązań jest nie korzystanie z urządzeń elektrycznych. Mądrzejszym rozwiązaniem jest odłączanie urządzeń od zasilania, ponieważ w funkcji „stendby” pożerają niby nie wiele albo aż 5W. Okazuje się, że czuwające urządzenia przez długi okres czasu niewykorzystania marnują sporą ilość naszych pieniędzy. Wyłączanie urządzeń z sieci jest proste ale nie zawsze łatwe, ponieważ trzeba o tym pamiętać. Następnym ze sposobów bez wątpienia jest wymiana oświetlenia w całym domu na led. SmartEkoDom proponuje jeszcze inne rozwiązanie. Instalacja fotowoltaiczna on-grid jest bardzo dobrym rozwiązaniem na problem zbyt wysokich rachunków za energię elektryczną. System ten połączony jest bezpośrednio z siecią energetyczną z którą jest w pełni zsynchronizowany. Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd stały (DC), który  w inwerterze zostaje zmieniony na prąd zmienny (AC).Poniżej prezentujemy schemat takiej instalacji:

   

  Energia elektryczna w pierwszej kolejności zużywana jest na potrzeby aktualnego poboru prądu. Nadmiar wyprodukowanej energii może trafić do sieci energetycznej i jest możliwy do wykorzystania z tzw. opustem 0,8 dla instalacji do 10 kWp i 0,7 dla instalacji powyżej 10 kWp. Opust ten oznacza, że za każdą oddaną do sieci 1 kWh możemy z niej odebrać 0,8 kWh. Sieć energetyczna może być zatem magazynem energii. W celu uzyskania zgody na podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci niezbędny jest wniosek do naszego dostawcy. Na podstawie tego wniosku zostanie sporządzona umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a dostawcą. Zaletą instalacji fotowoltaicznej jest pełna automatyzacja. Raz podłączona instalacja może nieprzerwanie działać przez 25 lat. Potwierdza to gwarancja producenta ogniw fotowoltaicznych. Specyfikacje oraz porównanie paneli znajdziesz tutaj.

   

  Jeżeli spodobał Ci się artykuł możesz również zobaczyć jaki jest koszt instalacji (kalkulator) oraz sprawdź jaka jest aktualna produkcja instalacji fotowoltaicznej działającej na dachu naszej firmy. Kalkulator

   

  Dostępne są również inne rodzaje instalacji off-grid oraz hybrydowa. Na tych stronach możesz dowiedzieć się jakie są różnice oraz którą wybrać dla siebie.

   

  Ograniczenie zużywanej energii np. przez tryb „stand by” o którym zostało wspomniane wcześniej można ograniczyć również w inny sposób Nexwell.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Fotowoltaika lokata pieniędzy na dachu

  Fotowoltaika lokata pieniędzy


  Elektrownie są dzisiaj najlepiej prosperującymi instytucjami. Z chwilą wejścia nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii i Ty możesz być producentem energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna to darmowy prąd wytwarzany przez panele fotowoltaiczne zainstalowane na Twoim dachu. Energia elektryczna wytwarzana jest przy udziale promieniowania słonecznego każdego dnia, tylko z inną intensywnością. Posiadane pieniądze możesz ulokować na własnym dachu. Instalacja wyprodukuje prąd, który zużywając na własne potrzeby zaoszczędzisz rocznie ok 1300zł, z niewielkiej instalacji 3kWp (12 paneli 250Wp). Zobacz, jaka instalacja fotowoltaiczna i ile może ona zarobić dla Ciebie używając kalkulatora. 

   

  Fotowoltaika lokata pieniędzy to nie tylko slogan. Efekty produkcji energii możesz zobaczyć na żywo podglądając wyniki na naszej stronie www.smartekodom.pl. Słońce w Polsce świeci równie mocno i długo jak w Niemczech i Czechach. W tych krajach dawno przekonano się do tych technologii. Zainwestowane pieniądze dzisiaj przynoszą im duże zyski. Dzisiaj nie jest możliwe uzyskanie z lokaty oprocentowania wkładów w wysokości 10%, a tak jest w przypadku ulokowania pieniędzy na własnym dachu w postaci paneli słonecznych.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Elementy systemu fotowoltaicznego

  Moduł fotowoltaiczny
   

  Moduły fotowoltaiczne to najważniejsze elementy systemu fotowoltaicznego. To właśnie w modułach, a konkretnie w ogniwach fotowoltaicznych dochodzi do produkcji energii elektrycznej o prądzie stałym. Wyróżniamy różne rodzaje ogniw monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne. Budowa modułu fotowoltaicznego została skonstruowana w taki sposób, aby zabezpieczyć ogniwa przed czynnikami atmosferycznymi. Hartowana szyba zabezpiecza przed deszczem oraz gradem, aluminiowa rama zapewnia sztywność i szczelność konstrukcji.

   

  Inwerter

  Funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego DC na prąd zmienny AC, który zostanie wykorzystany przez nasze odbiorniki lub oddany do sieci. Stosując instalację off-grid lub hybrydową, inwerter będzie spełniał funkcję regulacji  ładowania akumulatorów oraz funkcję UPS-a. Inwertery można podzielić na jedno i trójfazowe. Inwertery zostają dobrane w zależności od mocy instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji zamontowanej w budynku. Dostępne są inwertery, które posiadają funkcję podglądu aktualnie produkowanej energii przez zamontowaną instalację.

   

  Przewody przyłączeniowe

  Pełnią funkcję transportowania prądu stałego DC  do inwertera. Przewody skonstruowane zostały w taki sposób, aby czynniki atmosferyczne nie zniszczyły ich. Główny nacisk położony jest na promieniowanie UV. Dla zwiększenia odporności oraz bezpieczeństwa w kablach tych została zastosowana podwójna izolacja.


  Konstrukcja montażowa

  Rodzaj konstrukcji bardzo często jest kwestią indywidualną, ponieważ wybór odpowiedniej konstrukcji uzależniony jest od wielu czynników.  W pierwszej kolejności zależy ona od tego czy instalacja fotowoltaiczna będzie montowana na gruncie czy na dachu. Jeżeli moduły będą posadowione na gruncie, niezbędna będzie specjalna aluminiowa konstrukcja, na której zamontowane zostaną poszczególne moduły. Kolejną zmienną jest położenie dachu w kierunkach świata oraz kąt nachylenia dachu. Całość konstrukcji ma zapewnić jak najefektywniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego. Przy doborze konstrukcji ważne jest również, aby przewidzieć odpowiedni rozstaw modułów. Jeżeli moduły będą tworzyły dla siebie cień, spowoduje to zmniejszenie ilości produkowanej energii. Istnieje również możliwość maksymalizacji efektywności produkcji dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów sun-tracking. Niestety to rozwiązanie jak na dzień dzisiejszy jest kosztowniejsze.  Więcej szczegółów odnośnie konstrukcji Klik

   

  Magazyn energii

  W instalacji fotowoltaicznej off-grid lub hybrydowej konieczne jest zastosowanie akumulatorów. To w nich zostanie zgromadzona energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne. Pojemność akumulatorów zależna jest od wielkości instalacji oraz przewidywanego  zapotrzebowania na energię elektryczną. W przypadku akumulatorów ważny jest również poziom ich naładowania. Na całe szczęście zamontowany w inwerterze regulator ładowania automatycznie dba, by akumulator był naładowany oraz by jego żywotność była jak największa.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej

  Jeszcze szybszy okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej

  Miasto Jastrzębie-Zdrój oferuje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Montaż instalacji fotowoltaicznej dofinansowany jest     w wysokości 30% kosztów instalacji. Jedynym ograniczeniem dofinansowania jest wartość 5000 zł – jest to maksymalna kwota dofinansowania. Aby ją uzyskać należy przedstawić fakturę vat od certyfikowanego instalatora instalacji OZE.

   

  Możesz sprawdzić ile trzeba zainwestować na kalkulatorze.

   

  Wniosek na dofinansowanie wypełni za Ciebie nasza firma. Zobacz również jak szybko zwrócą się twoje zainwestowane pieniądze na podstawie przykładowej kalkulacji.

   

  Udzielane dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej to dobra decyzja władz miasta.
  Co myślicie na temat potrzeby dofinansowania takich instalacji?

   

  Nowe możliwości pojawiły się w roku 2017. Coraz więcej miast i gmin stawia na źródła OZE. Wiedza społeczeństwa na temat źródeł energii odnawialnej w społeczeństwie szybko się pogłębia. Tylko od Was zależy czy i ile miasta i gminy będą dofinansowały instalacje fotowoltaiczne. Każdego roku przeprowadzane są ankiety mające na celu rozeznanie potrzeb mieszkańców. Warto więc czynnie uczestniczyć w przeprowadzanych ankietach.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze modułów fotowoltaicznych?

  W wielu krajach Europy instalacje fotowoltaiczne powstały od 5 do 10 lat temu.

   

  To właśnie w takim okresie eksploatacji, gdy większość inwestorów traci gwarancje na produkty, zyskuje na znaczeniu jakość paneli fotowoltaicznych. Ci, którzy wcześniej kierowali się tylko najniższą ceną paneli, mają obecnie problemy z tzw. hot spotami, efektem PID lub rozwarstwieniem folii.

   

  Największym wyzwaniem dla firm instalacyjnych czy dystrybucyjnych jest wyegzekwowanie gwarancji – szczególnie od chińskich producentów modułów fotowoltaicznych, którzy często przy rozpatrywaniu reklamacji nie kierują się prawem europejskim. W lepszym przypadku rozstrzyganie reklamacji trwa miesiącami, w gorszym – większość reklamacji jest odrzucana. Zdarzają się również sytuacje, gdy niektórzy producenci w ogóle nie reagują na wezwania lub już nie istnieją.

   

  Ostatnio pojawia się w branży fotowoltaicznej pogląd, że moduły stają się „produktem” o takich samych właściwościach. Czy to prawda? Czy jednak pomiędzy modułami istnieją różnice? Dlaczego niektórzy producenci mogą sobie pozwolić na udzielanie ponadstandardowych gwarancji? Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze modułów?

   

  Niemcy preferują jakość i stabilność
   

   

  Zgodnie z opracowaniem niemieckiej spółki konsultingowej EuPD Research pod nazwą „European PV InstallerMonitor”, większość niemieckich firm instalacyjnych preferuje trzy marki, do których zalicza się IBC SOLAR. Spółka działa w branży fotowoltaicznej od ponad 30 lat, a jej wyroby charakteryzują się najwyższą jakością.

   

  W wielu krajach podstawowym kryterium bywa w większości przypadków cena, inwestorzy w Niemczech preferują najchętniej moduły „Made in Europe“, ewentualnie pochodzące od stabilnych dostawców, którzy działają w branży od dłuższego czasu. Dlaczego?

  Podczas gdy większość azjatyckich producentów tradycyjnych modułów krzemowych oferuje wyłącznie dziesięcioletni okres gwarancji, niemiecka spółka IBC SOLAR postanowiła w zeszłym roku podwyższyć tę gwarancję do 15 lat. Nowa gwarancja IBC SOLAR obejmuje moduły fotowoltaiczne własnej linii „PolySol“ i „MonoSol“. W ten sposób spółka IBC SOLAR pragnie podkreślić wysoki poziom jakości i trwałość swoich produktów

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Magazyn enegii

  SolarWorld wprowadza na rynek domowy magazyn energii

   

  Niemiecki SolarWorld, producent ogniw i modułów fotowoltaicznych, jest kolejną firmą, która zaoferuje swoim klientom domowy magazyn energii. Niemcy wyrastają na kluczowy europejski rynek domowych magazynów energii.

   

  Pierwsza w Polsce prezentacja systemu magazynowania Tesla Powerwall
  25 lutego br. w Piwnicznej-Zdroju zostanie zaprezentowany na żywo po raz pierwszy w Polsce system magazynowania energii Tesla Powerwall. Powerwall jest innowacyjnym systemem pozwalający maksymalizować zużycie własnej energii elektrycznej, które ma zrewolucjonizować rynek magazynowania energii.

   

  Tauron zbuduje elektrownię PV z magazynem energii
  BMW chce sprzedawać domowe magazyny energii
  Koncern motoryzacyjny z Bawarii chce pójść w ślady amerykańskiego producenta elektrycznych aut Tesli, który w ubiegłym roku wprowadził na rynek domowy magazyn energii Powerwall.

   

  Daimler
  Z magazynami energii eksperymentuje też inny niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler, który w ubiegłym roku podał, że zaoferuje rozwiązania z zakresu magazynowania energii przeznaczone do zastosowania w gospodarstwach domowych posiadających własne instalacje fotowoltaiczne.

  Schneider Electric zapowiada wprowadzenie na rynek małego magazynu energii o nazwie EcoBlade.
  Schneider Electric informuje, że EcoBlade to bazujący na akumulatorach litowo-jonowych, „skalowalny system magazynowania energii przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych, infrastrukturze IT, przemyśle i sektorze usługowym oraz w sieciach elektroenergetycznych”.

  Dowiedz się więcej
 • 12/01/2021 0 Komentarze
  Smart rozwiązania

  Instalacja elektrowni na dachu płaskim

   

  Bez ingerencji w poszycie dachu – smart rozwiązania. Można umieścić panele na tzw. konsolach z odpowiednio dobranym obciążeniem. Odpowiedni ciężar zapobiega przesuwaniu się konstrukcji konsolowej.

  Co sądzisz o takim rozwiązaniu:

   

  Dowiedz się więcej