Dofinansowanie Czyste powietrze

Dofinansowanie WFOŚ Czyste Powietrze

Czyste Powietrze sztandarowy program WFOŚ. Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Beneficjentami programu mogą być: – osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego, 

 • Budynki istniejące: Koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii : – pompy ciepła, fotowoltaika
 • (finansowanie w formie ulgi podatkowej i pożyczki)
 • kolektory słoneczne
 • kotły gazowe.

Nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne: Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji*:

 • fotowoltaika (odpis od podstawy opodatkowania)
 • pompy ciepła powietrze,
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • węzły cieplne
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami

*pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki)*: – kolektorów słonecznych, – mikroinstalacji fotowoltaicznych, *pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w pkt I. W budynku istnieje już takie źródło ciepła oraz *pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

 

Wysokość dofinansowania:

Tabela nr 1

   Pożyczka
GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601 - 800do 80%do 20%do 100%
III801 - 1 000do 70%do 30%do 100%
IV1 001 - 1 200do 60%do 40%do 100%
V1 201 - 1 400do 50%do 50%do 100%
VI1 401 - 1 600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1 600do 30% *do 70%do 100%

Tabela nr 2

   PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł]

GrupaKwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do wartości dotacji

pozostałe koszty kwalifikowane

(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

Ido 600do 90%do 10%do 100%Nie dotyczy
II601 - 800do 80%do 20%do 100%
III801 - 1 000do 67%do 33%do 100%
IV1 001 - 1 200do 55%do 45%do 100%
V1 201 - 1 400do 43%do 57%do 100%
VI1 401 - 1 600do 30%do 70%do 100%
VII


powyżej 1 600do 18%do 82%do 100%do 85 528
do 15%do 85%do 100%od 85 529 
do 125 528
0%do 100%do 100%powyżej 125 528

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody niepodlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 

Aktualizacja: 

Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wznowiony
Wznowienie naborów wniosków do  Programu Czyste Powietrze. WFOŚ od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wznowił nabór wniosków o dofinansowanie.

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad

25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.
Załącznik o zmianach w programie priorytetowym czyste powietrze pdf