Ulga podatkowa na termomodernizację

Ulga podatkowa związana z termomodernizacją

Dla kogo odliczenia?

Odliczeń z tytułu ulgi termomodernizacyjnej może dokonać właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Co możemy odliczyć od podatku w zakresie ulgi?

Ulga podatkowa z tytułu termomodernizacji obejmuje zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją budynku.  Dotyczy to między innymi montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.  Dokładny wykaz nt. rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć  termomodernizacyjnych   znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r

Wysokość odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.  Oznacza to, iż pełną kwotę odliczenia uzyskamy w przypadku poniesionych kosztów w wysokości ok. 230 tys. zł.

Jakie dokumenty należy posiadać by móc skorzystać z ulgi?

By móc dokonać odliczeń poniesionych wydatków, należy posiadać dokumentacje w postaci faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Czego nie obejmuje ulga termomodernizacyjna?


Odliczeniu nie podlegają miedzy innymi wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Od kiedy i w jakim okresie można skorzystać z ulgi?

Przepisy o uldze podatkowej obejmującej zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją obowiązują od 1 stycznia 2019r.
Zgodnie z ustawą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach opublikowanego rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Jakie materiały i usługi w zakresie urządzeń OZE możliwe są do odliczenia w ramach ulgi podatkowej?

Z punktu widzenia montażu urządzeń typu OZE w skład materiałów budowlanych i urządzeń wchodzą między innymi: pompa ciepła wraz z osprzętem oraz ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem. W skład usług zaś wchodzą między innymi: montaż pompy ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.