O projekcie

Przedsięwzięcie będzie kolejnym z projektów realizowanych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Projekt dotyczy wspierającego rozwój odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.     

Projekt planowany jest do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 PRIORYTET X Fundusze Europejskie na transformację DZIAŁANIE 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Projekt wpisuje się w cel szczegółowy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
– Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Celem Projektu jest rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, a zatem zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii cieplnej na terenie Gmin uczestniczących w Projekcie

Wsparciem objęte zostanie, zakup, montaż infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii w tym: urządzenia/instalacje wykorzystujące źródła odnawialne oparte na energii aerotermalnej (powietrzne pompy ciepła).

Realizacja Projektu w zakresie udzielania Grantu i montażu Instalacji OZE przez Grantobiorców została zaplanowana na lata 2024-2026.

W wyniku realizacji Projektu, zrealizowane będą następujące wskaźniki:
– Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
– Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE;
– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE;
– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej.