You are currently viewing Panele fotowoltaiczne Ubezpieczenia od szkód

Panele fotowoltaiczne Ubezpieczenia od szkód

Panele fotowoltaiczne Ubezpieczenia od szkód

Gothaer TU SA

Towarzystwo ubezpieczeniowe Gothaer TU SA szacuje, że w Polsce istnieje szeroka grupa zwolenników instalowania instalacji fotowoltaicznych. Zaliczają się do nich rolnicy (56%), prywatni przedsiębiorcy i kierownicy (odpowiednio 70% i 61%) oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych (56%) i wielorodzinnych (62%). Towarzystwo ubezpieczeniowe Gothaer TU SA oferuje wszystkim zainteresowanym właścicielom mikroinstalacji fotowoltaicznych ubezpieczenie ich od szkód powstałych w wyniku gradu, huraganu, pozaru i innych zdarzeń losowych a także od kradzieży. Potencjał rynku produkcji energii OZE jest duży. Według szcunków „Krajowego planu rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” ok 2,5mln osób będzie wykorzystywać tego typu instalacje.

Ochroną ubezpieczeniową towarzystwo Gothaer TU SA może objejmować zarówno instalacje fotowoltaiczne jak i kolektory słoneczne wraz z całą instalacją oraz wyposażeniem. Oferowana ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych (m.in. dewastacji, gradu, naporu śniegu, powodzi, pożaru, przepięcia, uderzenia pioruna etc.). Ponadto ubezpieczenie obejmuje również utratę paneli wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, czy rozboju. Zgodnie z wypowiedzią Anny Materny, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer TU SA:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym także koszty rozbiórki, demontażu niezdatnych do użytku elementów, ich wywóz, składowanie lub utylizację..

PZU SA

Kolejnym graczem na rynku ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych jest PZU. W tym przypadku oferta ta jest jednak skierowana tylko do właściecieli mikroinstalacji, będącymi klientami firmy Tauron. W ramach ubezpieczenia oferowanego przez PZU instalacja fotowoltaiczna jest chroniona od szkód powstałych w następstwie jednego ze zdarzeń: ognia, dymu i sadzy, pioruna, upadku statku powietrznego, huku ponaddźwiękowego, eksplozji, lawiny, powodzi, przepięcia, opadu, huraganu, gradu, śniegu i lodu, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, awarii instalacji.

W ramach ubezpieczenia pokrywane są również straty finansowe spowodowane wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji oraz szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym zakresem ubezpieczenia. Szczegółowy zakres ubezpieczenia i jego warunki opisane są w regulaminie dostępnym pod adresem Regulamin.

BOŚ

Równiez BOŚ oferuje ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych dla swoich klientów korzystajacych z kredytu na zakup i montaż tego typu instalacji. Stosowne warunki tego ubezpieczenia możemy poznać po zaanajomieniu sie z treścią Regulaminu.

Dodaj komentarz