You are currently viewing Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie - najważniejsze informacje

Podsumowanie aktualnych zasad programu Ciepłe Mieszkanie

Beneficjenci

Osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, najemcy lokali mieszkalnych należących do gminy.

Wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-74 lokali.

Zakres inwestycji

Osoby fizyczne: m.in. pompy ciepła, kotły na pelet, podłączenie do sieci ciepłowniczej, rekuperacja, wymiana stolarki

Wspólnoty: m.in. termomodernizacja, pompy ciepła, instalacje CO i CWU, fotowoltaika, rekuperacja.

Forma i kwota wsparcia

Osoby fizyczne: w zależności od dochodów, do 95% kosztów i do kwoty 43.900 zł.

Wspólnoty: do 60% kosztów i do 375.000 zł

Terminy

Nabór ciągły, do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania środków.

“Ciepłe Mieszkanie” 2024 - ogólnopolski program dla budynków wielorodzinnych

“Ciepłe Mieszkanie” realizowane jest przez NFOŚiGW przy udziale wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które prowadzą nabór dla gmin. Następnie zaś jednostki samorządowe po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzają nabór dla swoich mieszkańców.

“Ciepłe Mieszkanie” - dla kogo?

Końcowym beneficjentem programu może być:

 • osoba fizyczna, dysponująca tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym lub wynajmująca lokal mieszkalny będący własnością gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (o ile nie wszystkie lokale w tym budynku należą do gminy);
 • wspólnota mieszkaniowa, obejmująca od 3 do 7 lokali.

Dofinansowanie dla budynków wielorodzinnych"Ciepłe Mieszkanie" - na co?

Zakres wspieranych inwestycji zależy od typu beneficjenta.

 1. Osoby fizyczne:
  • Demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchy”).
  • Zakup i montaż nowego źródła ciepła lub podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.
  • Opcjonalnie: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.
 2. Wspólnoty mieszkaniowe:
  • Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku.
  • Zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu).
  • Zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu.
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
  • Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych.
  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • Przygotowanie dokumentacji, w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Progi dochodowe w programie Ciepłe Mieszkanie

Progi dochodowe, uprawniające do dofinansowania „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych w programie są następujące:

 1. Poziom Podstawowy:
  • Dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.
 2. Poziom Podwyższony:
  • Dla osób, w których gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
   • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
   • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 3. Poziom Najwyższy:
  • Dla osób, w których gospodarstwie domowym przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
   • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
   • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • Lub dla osób posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Program “Ciepłe Mieszkanie” - ile dopłaty można otrzymać?

Wysokość dopłat dla osób fizycznych uzależniona jest od ustalonych progów dochodowych.

Poziom podstawowy w programie “Ciepłe Mieszkanie”

W tym przypadku jego beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne o dochodzie rocznym, który nie może przekroczyć kwoty 135.000 zł. Maksymalna kwota dotacji będzie wynosić:

 • do 30 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, przy czym nie więcej niż 16.500 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 35 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 19.000 zł na jeden lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

W przypadku uzyskania przez beneficjenta dochodów z różnych źródeł, są one sumowane, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135.000 zł.

Poziom podstawowy w programie “Ciepłe Mieszkanie”

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska) nie może przekraczać kwoty:

 • 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna kwota dotacji w poziomie podwyższonym “Ciepłego Mieszkania” będzie wynosić:

 • do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 27.500 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 65 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej przez beneficjenta końcowego, nie więcej jednak niż 29.500 zł na jeden lokal w budynku wielorodzinnym, który położony jest w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Poziom najwyższy w programie “Ciepłe Mieszkanie”

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Do tego progu kwalifikują się również osoby, mające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku (okresowego, stałego, rodzinnego czy też specjalnego zasiłku opiekuńczego), potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W przypadku poziomu najwyższego, maksymalna kwota dotacji, jaką może otrzymać beneficjent programu wynosi:

 • do 90 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 41.000 zł na jeden lokal mieszkalny;
 • do 95 proc. faktycznie poniesionych kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 43.900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

W przypadku wszystkich poziomów dofinansowania z programu “Ciepłe Mieszkanie”, warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, odnośnie tego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych z programu "Ciepłe Mieszkanie"

Maksymalne kwoty dofinansowania dla wspólnot prezentują się następująco:

 1. Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła:
  • Do 350.000 zł (60% całkowitych kosztów).
 2. Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej:
  • Do 360.000 zł (60% całkowitych kosztów).
  • Do 375.000 zł (60% całkowitych kosztów) dla projektów uwzględniających pompy ciepła.
 3. Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła:
  • Do 150.000 zł (60% całkowitych kosztów).

Ciepłe Mieszkanie - lista gmin, którym przysługują wyższe dotacje

Program zakłada, że mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce będą mogli liczyć na dodatkowe środki na poprawę efektywności energetycznej. Listę gmin kwalifikujących się do podwyższonego wsparcia, możecie pobrać niżej:

Ciepłe Mieszkanie – lista gmin, którym przysługuje wyższa dotacja

Aby dowiedzieć, czy wasza gmina w ogóle wzięła udział w programie „Ciepłe Mieszkanie”, sprawdźcie jej stronę internetową lub skontaktujcie się z jej pracownikami.

Gdzie można składać wnioski o dotację w “Ciepłym Mieszkaniu”?

Wnioski należy składać w gminie, w której znajduje się lokal będący przedmiotem dofinansowanie. 

NFOŚiGW, jak i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie prowadzą naboru wniosków dla osób fizycznych.

Dopiero po zebraniu wniosków od mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić taki remont, będą one ocenione, a następnie gmina zawrze umowę z osobami, którym będzie przyznane dofinansowanie.

Kiedy złożyć wniosek w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie"? Terminy

Poszczególne gminy będą same we własnym zakresie określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Decydując się na złożenie wniosku należy pamiętać, że:

 • Rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dotację przez beneficjenta końcowego z gminą, a także nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak więc koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego). Najpierw zatem WFOŚiGW uruchamia nabór, następnie beneficjent końcowy zawiera umowę o dotację z gminą, na samym końcu zaś, może on przystąpić do realizacji przedsięwzięcia (np. wymiany źródła ciepła czy prac termomodernizacyjnych).

Dodaj komentarz