You are currently viewing EKOkredyt Prosument II

EKOkredyt Prosument II

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej,
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji,
 • projekt instalacji, zawierający w szczególności:schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”),
 • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk),
 • kosztorys,
 • potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku i sporządzonym przez osobę posiadającą
 • uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej,
 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną,
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie,
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub
 • oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych,
  dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych,
 • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW,
 • otwarcie/ posiadanie prowadzonego przez Bank rachunku:oszczędnościowo-rozliczeniowego, w przypadku osób fizycznych,
  lub bieżącego, w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
 • Sprawdź, czy zgromadziłeś wszystkie wymagane dokumenty z załączoną listą.

KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją,
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
 • potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”,
 • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez
 • porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
  odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia,
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:informację na temat nazwy i
 • adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce,
 • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat,
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie “Prosument”,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu,,
 • wniesienie prowizji przygotowawczej przedstawienie faktur lub imiennych zewnętrznych dokumentów księgowych, dokumentujące poziom poniesionych Kosztów kwalifikowanych,
 • zapewnienie na rachunku w Banku środków na pobranie prowizji za uruchomienie oraz składki ubezpieczenia instalacji (jeśli dotyczy),
 • dokonanie cesji ubezpieczenia instalacji na Bank (jeśli dotyczy),
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego (jeśli dotyczy),
 • w przypadku zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego, za warunek do uruchomienia kredytu uznaje się zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz:
 • a) udokumentowanie dokonania opłat niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru,
 • b) przedstawienie potwierdzenia złożonego we właściwym sądzie prawidłowo sformułowanego, kompletnego wniosku o wpis zastawu na rzecz BOŚ S.A., opatrzonego pieczęcią właściwego sądu (prezentata sądowa dokumentująca jego złożenie we właściwym sądzie),
 • pozytywny wynik kontroli przedsięwzięcia, o ile przedsięwzięcie zostanie wytypowane do przeprowadzenia takiej kontroli.
 • Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest również dostarczenie do Banku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego:
 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wydanej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej lub umowę kompleksową, do której zawarcia, na podstawie przepisów prawa, zobowiązany jest prosument oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane),
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),

KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości),
 • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją,
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację,
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.
 • Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Dodaj komentarz