You are currently viewing Program AgroEnergia 2021

Program AgroEnergia 2021

Program AgroEnergia 2021

AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Jakie są jego główne założenia?

Aktualizacja 04.03.2021:
Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce Nabór wniosków, pojawiła się data planowanego uruchomienia programu. Jest to czerwiec 2021 r. Nabór wniosków ma dalej przebiegać w trybie ciągłym. Planowana data zakończenia naboru to III kwartał 2021 r.

AgroEnergia 2021 – cel programu
Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które
pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

AgroEnergia – dla kogo
Program AgroEnergia skierowany
jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,

osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

AgroEnergia – co obejmuje program
Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej o zainstalowanej mocy: 10-50 kWp:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
    pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczacz 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek
    nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

AgroEnergia – budżet programu i forma finansowania
Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 170 mln zł będą stanowiły bezzwrotne formy finansowania , a 30 mln zł będzie wsparciem zwrotnym*.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:

Moc instalacji Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

Dofinansowanie w formie dotacji

Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2020 r. do 31.12.2025r.

*Alokacja środków przeznaczona na I nabór wniosków, trwający od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r
Terminy i sposób składania wniosków – AgroEnergia

Planowany termin uruchomienia naboru wniosków do programu Agroeneria 2021 – czerwiec 2021 r.

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Ważne!

W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

 

Dodaj komentarz